Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

Brabanders, Hollanders, ook een Chaldeër en een Arabier, in bun bonte kleederdracht uitgedoscht, voor de Nationale Vergadering te defileeren. Op zijn verkiezing tot president van de Jacobijnen-club volgde ook die van Volksrepresentant. Zijn hoofd viel, — evenals dat van zijn medewerker Chaumette, — door de valbijl.

Tot de macons, die vóór en tijdens de Revolutie van zich deden spreken, behoorde de volkstribuun Honoré Mirabeau (1749—1791). Op aanraden van zijn vader „1'ami des hommes", reeds op jeugdigen leeftijd in de Orde getreden, kwam hij spoedig in aanraking met de voormannen, die in hem den toekomstigen leider ontdekten. Hij begon zijn maconnieke loopbaan met het ontwerpen van een nieuwen hoogen graad in den geest van de beweging der Beyersche Illuminaten (Weishaupt). Onder zijn ordenaam Arcesilus beschreef hij een soortgelijke vereeniging van wijsheid, kennis en deugd, wier leden moeten erkennen, dat het despotisme in alle regeeringsvormen plaats moet maken voor een grondwettig gezag. Zij moeten oprecht, eerlijk en moedig zijn, bereid tot het brengen van groote offers en mogen het instituut nimmer verlaten of de banden verbreken. De drie aanvangsgraden hebben zij achter den rug, en, wordt eenig lid minister of gunsteling van den vorst, dan zal hij hem opwekken tot edele daden, tot wijsheid en liefde, en hem terughouden van heerschzucht, wreedheid en onmatige weelde. Overal zal hij aansporen tot afschaffing van persoonlijke dienstbaarheid, van hand- en spandiensten en van de rechten der doode hand, overblijfselen uit barbaarsche tijden. De kleine boer moet, als in Engeland, een zeker recht krijgen op den door hem bebouwden grond. Ook in het

Sluiten