Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163

oude Tempelridders zijn vonnis af te wachten. Hij had geweigerd den volkswil uit te voeren en riep in het geheim op eigen gezag de hulp van Oostenrijk en Pruissen in, waarvan een oorlog met de Europeesche mogendheden het gevolg was (1792). Marie Antoinette, de gehate Oostenrijksche, werd niet minder zwaar belast wegens de gedragingen van haar zelf en haar verdorven hof. Beiden waren autocratisch opgevoed; zij schonken hun vertrouwen aan onverantwoordelijku raadgevers en verwaarloosden de landsbelangen op schromelijke wijze. Het beruchte en lang geheim gehouden „roode boek" bevat een doorloopende aanklacht tegen de verspilling van honderden millioenen uit de Staatskas. Zij werden dus niet zonder reden van den troon gestooten en eindigden hun leven op het schavot.

Toen de Republiek was uitgeroepen en de „rechten van den mensch" in de constitutie waren vastgelegd, gevoelden de revolutiemannen zich in hun voornaamste wenschen bevredigd. De logewerkzaamheden verminderden, het bezoek kwijnde; men kwam tot rust en gaf zich rekenschap van de spannende gebeurtenissen.

Alle vorsten in Europa hebben meer of minder de nawerking ondervonden van de fransche revolutie. Sommigen voegden zich vrijwillig naar den nieuwen tijdgeest, anderen moesten zich haasten of werden genoodzaakt om hun regeering in overeenstemming te brengen met de fransche. Aanvankelijk hebben Pruissén en Rusland niet veel van dien druk ondervonden.

Catharina II, door haar tijdelijken secretaris Odar (S. G.) ingewijd, en door de Encyclopedisten op de hoogte

Sluiten