Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 39 —

n"03 Nntmp n"y 'ap nn N"D3 npiob 3"y 'ap p itoi myyb non a"j» 'ap nn «bi DpbN nonn ny onten «nna ,vnnNi Nni&> nrnrw po OnonpN Dy oobN i2Ti poon ,130b noe» tl pnN ,(2oi3nnn dj» bbaa ny ino non tnpn by bpnb oa mm .rot nop Nnpn NjnN ^ounn

IITDJmj "lWOa nsd3e» dd1 i"331 nitnö3 D030n ht 1333 dt

h*nonb na ito nsd3 toao Dtt»n o mynb my rani ,3"d DitrriN 'nn ion put n"yob nbiN t43no3m3 mtno3 os p-ito nonpN nyno NOinb 03) sraw 'm 'n te pbn m. g. w. j. n"D3 oiobddns nittpDon pi Nipiyo op3 nt dko o (yyyt nmo ptnb 031 "pboo oonts»n j3 onto t-ron ravo abo niteiron obtmni ounnD .oio mob Donyn onN nwbs oootton bsb nt dïo

otaii mma bb33 ooi vnra by Di3nn Nnpn ttynt*

D13"in Dy 03N

mtno /asn 'n ay Am ttb

(5 NDinb lOV )Ott

'n ay *fp Nb

iQ mtro mimi ny tsnm by Dtnn nob» 'n pnN Dim ay n3Ti Nnpn Njntt

D13in Dy 03N

(6(5ni3pntt mn ounn oy '01 «b

(5TfTtï» mSHD ,'Oïyi bNt£»0 'asn

Di3in Dy Nï»n Nb (7y3nïnb Nbn 00 pdn

7669 n"n 3) 7648 n"n 2) 7314 n"n ')

6287 n"n 3"D3 n^n 8) 'ao myn t> *i db» piy 4)

De Haas, Ungedr. Stücken aus Breslauer Machzor pag. 17—24. 'j» e)

n'n HNb «ram non mtm» «bi ob ntn i"33 insdsb» nrann 7) Duw nnto onnN W onso myi 't 1 '3y pbn e. j. jmya nrnaurci

26; 3197; 5812; 7708; 5566 n"n 'jm

Sluiten