Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET GEESTELIJK LEVEN TE AMSTERDAM VOOR 1578

De geschiedenis van middeleeuwsch Amsterdam.

Langen tijd is de geschiedenis van het middeleeuwsche Amsterdam, zoo niet een gesloten boek, dan toch grootendeels een verzameling van onjuiste voorstellingen en verkeerde opvattingen geweest. De oorzaak hiervan lag vooral in het ontbreken van gegevens, maar niet minder in het gebrek aan juist inzicht en de vooringenomenheid tegen die tijden. Daardoor is een geheel .verkeerd beeld ontstaan zoowel van het leven, zoo geestelijk als wereldsch, de kunst en wetenschap bij die oude Amsterdammers. Een afzonderlijke geschiedenis van deze periode is nog niet geschreven; wel hebben verdienstelijke historici haar behandeld als onderdeel van hun grootere werken, dat uiteraard meer beknopt was K Qok deze inleiding geeft nog geen gelegenheid om het oude Amsterdam in alle bijzonderheden te schetsen, doch zal trachten althans recht te doen aan de beginselen en begrippen, die voor onze middeleeuwsche voorvaderen heilig waren en als leefregels golden; en, uit het weinige, dat hunne beeld- en kunstschuwe nazaten nog ongeschonden hebben overgelaten van de teergevoelige beeldhouw- en schilderkunst, eenig begrip te verkrijgen van de hooge aspiraties, waartoe de godsdienst hen opvoerde.

Beteekenis van Amsterdam in de 12e Eeuw.

Wil men, met de meest moderne geschiedschrijving van Amsterdam, het Ontstaan van de stad reeds opvoeren tot in het midden der 12e eeuw, dan zou men daarvoor het voornaamste bewijs moeten vinden in de vermoedelijke overblijf-

1 Het is niet de bedoeling van aeze imciumg «u. studie te geven van het laat-middeleeuwsche geestelflk leven te Amsterdam doch slechts een schets in verband met de atdeelmg der Historische Tentoonstelling, die daarop betrekking heelt.

52

Sluiten