Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten het doel dezer inleiding; een belangrijk deel daarvan valt na het jaar 1914 en dus buiten het kader der tentoonstelling, welke anders voor dit onderdeel een reprise der zoo goed geslaagde jubileums-tentoonstelling zou worden. De tijd, sedert het uitbreken van den Wereldoorlog verloopen, die ook Amsterdam voor zoo groote moeilijkheden zou plaatsen, is hier buiten beschouwing gelaten.

Wanneer wij ten slotte het Amsterdam van den aanvang der Negentiende Eeuw vergelijken met het hedendaagsche, dan valt wel een zeer groote verandering te constateer en. Toen scheen het bestemd om te worden een der „doode steden van de Zuiderzee;" het scheen bereid zich geduldig te voegen „in het lot van al het ondermaansche, dat opkomt, bloeit en vergaat". Maar aan dezen toestand is een einde gekomen; de nazaten der mannen, die zoo troostelooze berusting predikten, hebben geworsteld en ten slotte overwonnen; zij hebben aan de oude I J-stad weer een plaats onder de groote handelssteden gegeven. Moge het zoo blijven tot in lengte van tijden.

M. G. DE BOER.

187

Sluiten