Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het verhes van de kostbare schilderijen, die hij bestemd had om der wereld na te laten als een gedachtenis aan zijn kunst, daarna weinig meer heeft voortgebracht. Ook de Heilige stede werd aangevallen; „de la mesme fureur voulurent faire violence sur le reste des eglises, voires rompre le St. Sacrement de Miracle qu' ilz out en ladicte ville, ce que les femmes ont a force deffendu", zoo schrijft de Hertogin van Panna aan Philips IT. Door deze moedige dames werd dit heiligdom gespaard; zij waren de „Overwiven" van het H. Sacraments Gilde. De erg hervormingsgezinde Schutter rijen werden in 1567 door de Landvoogdes ontbonden, en moesten in 1569 hunne „brieven, silverwerck ende juwelen" in handen van Burgemeesteren overleveren, waaronder de groote kostbare drinkhoorn, afkomstig van de familie Van der Schelling, nu nog in het Rijks-Museum.

Toen Alva naderde, vluchtten in 1567 vele gereformeerde doleanten naar Duitschland, en werden tot eeuwige ballingschap veroordeeld, en de katholieke regeering van de „Oude Burgerij" behield weer de overhand. Te goeder trouw teekenden zij in 1577 de Gentsche Pacificatie, waarin werd toegestaan gehjkstelling van godsdienst voor Katholieken en gereformeerden o.a. in Amsterdam. De Amsterdamsche Magistraat had zich aanvankelijk met alle kracht tegen het verdrag van Satisfactie met den Prins van Oranje verzet. Zij toonde zoo een kloekheid die lof verdient, door haar beginsel van trouw aan het oude geloof en den wettigen vorst, Phüips te handhaven te midden van een afvallig volk.

Op kerkelijk gebied stonden de krachtige pastoor van de Oude-Kerk, Jacob Buyck, en de meer conciliante pastoor Duncanus van de Nieuwe-Kerk tegenover elkander. De eerste wist de Geuzen te weêrstaan, de ander was weifelend, en wilde toegeven.

Op 8 Februari 1578 was de stad ingesloten te land en te water door de Geuzen en moest de regeering capituleeren en de Satisfactie onderteekenen.

De Alteratie.

In den Haag werd een plan van omwenteling beraamd, dat op 26 Mei 1578 werd uitgevoerd, door de Spaansgezinde, katholieke regenten en de geestelijken tusschen twee rijen

68

Sluiten