Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS TOT AAN DE REVOLUTIE

Wat is de oorsprong geweest van den Amsterdamschen handel? Dit vraagstuk is nog steeds niet geheel opgelost. De stelling is verdedigd, dat het in verband staat met de doorvaart, in de 13de eeuw, van koopheden uit de Oostzeesteden door Holland op hun weg naar Vlaanderen, het toenmalige centrum van den wereldhandel. In de eerste helft der 13de eeuw, voordat de groote sluis te Spaarndam was gebouwd (kort na 1253), zouden zij gewoon zijn geweest bij den dam in den Amstel hun goederen over te laden in de kleinere schepen van Hollandsche schippers. Uit de vrachtvaart dezer schippers, wonende bij den Amsteldam, zou op den duur een actieve handel zijn ontstaan. Deze voorstelling is echter niet veel meer dan een vernuftige hypothese, waarvan zelfs de waarschijnlijkheid door de meeste onderzoekers wordt ontkend.1)

Het is dus veiliger om ons te houden bij de opvatting, dat de heden, wonende aan den Amsteldam, die in 1275 het bekende privilege van tolvrijheid voor de vaart door het graafschap verkregen, nog slechts eenvoudige boeren en visschers geweest zijn, van wie sommige gewoon waren de producten van eigen en anderer bedrijf elders te verkoopen. Het stadje, dat nu aan den dam ontstond — in 1300 verkreeg Amsterdam stadrecht — zal nog vrij lang een landelijk karakter gehad hebben. Van groote beteekenis voor de verdere ontwikkeling is ongetwijfeld de vestiging van den grafelijken biertol in 1323 geweest. Er werd n.1. toenmaals veel Hamburgsch bier in Holland ingevoerd. De vestiging van den biertol te Amsterdam heeft den invoer van het Hamburgsch

1 Er worden soms nog andere argumenten aangevoerd om te betoogen, dat Amsterdam reeds in de 13de eeuw een belangrijke handelsplaats is geweest. Het bestek van dit opstel laat echter een bespreking daarvan niet toe.

115

Sluiten