Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bier aldaar geconcentreerd. Betreffende dezen biertol bezitten wij belangrijke gegevens. Daaruit blijkt niet alleen, dat in de 14de eeuw talrijke Hamburgers als vertegenwoordigers der brouwers in onze stad gevestigd waren, maar ook, dat vele Amsterdamsche schippers als vrachtvaarders ten behoeve van den bierhandel op Hamburg voeren. In de tweede helft der 14de eeuw zien we dan de Amsterdammers ook dikwijls als vrachtvaarders in dienst van koopheden uit de Oostzeesteden optreden. De Hanzeaten hadden n.1. steeds gebrek aan scheepsruimte voor hun intensief handelsverkeer op Vlaanderen. Het ligt voor de hand, dat de relatie tusschen de Hanzeaten en de Amsterdamsche schippers tot stand is gekomen te Hamburg, welke stad door de koopheden uit het Oostzeegebied druk werd bezocht.

Met deze vrachtvaart hebben de Amsterdamsche schippers reeds vroeg eenigen eigen handel verbonden. Zoo is dus geleidelijk uit de vrachtvaart een actieve handel ontstaan. Oorspronkelijk was dit uitsluitend tusschenhandel in het verkeer van het Oostzee-gebied met Vlaanderen, doch het duurde niet lang, of de Amsterdammers begonnen het „Oostersche" graan ook in hun eigen stad aan te voeren en aldaar in hun pakhuizen op te stapelen. Zoo werd Amsterdam reeds in de 15de eeuw de korenschuur voor de NoordNederlandsche gewesten, die immers zelf niet genoeg graan voor eigen gebruik verbouwden. Utrecht betrok nog in 1437 graan uit de oude Hanzestad Kampen, doch voorzag zich omstreeks 1491 reeds regelmatig op de Amsterdamsche graanmarkt.

Van het standpunt der Hanzeaten beschouwd is het een groote onvoorzichtigheid geweest om de Hollanders en Zeeuwen als vrachtvaarders in dienst te nemen. Zij hebben aldus hun eigen concurrenten gekweekt! Deze scherpe concurrentie heeft aanleiding gegeven tot tallooze conflicten en eindelijk zelfs tot een oorlog met de Wendische steden gevoerd (1438—1441), die voor de Hollanders en Zeeuwen, krachtig gesteund door hun Bourgondischen landsheer, met een zeer bevredigende overeenkomst is geëindigd.

In den loop der 15de eeuw ontstond ook een druk NoordNederlandsche handelsverkeer op Frankrijk, vanwaar men o.a. zout en wijn betrok, terwijl later ook de handel op Spanje 116

116

Sluiten