Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgt dat Veth beter grafisch kunstenaar is dan schilder.

Van de op zich zelf staande figuren treden door hun bijzondere verdiensten voornamelijk op den voorgrond Thérèse Schwartze, Marius Bauer en Dijsselhof de eerste als onze energieke en talentvolle portretschilderes, Bauer als de Rembrandtieke etser en de fantastisch-begaafde schilder van het oosten en Dijsselhof als de fijngevoelige aquariumschilder.

Een zestal persoonlijkheden, geheel vallend buiten de lijst van hun milieu, vragen ten slotte nog onze belangstelling.

In alphabetische volgorde zijn zij: Antonius Johannes Derkinderen, Vincent van Gogh, Theodoor van Hoytema Ferdinand Hart Nibbrig, Johan Thorn Prikker en JanToorop.

Derkinderen wilde naar zijn aanleg den weg op van de monumentale schilderkunst. De „Processie van het heilig Sacrament vanMirakel" in het StfdelijkMuseum, zijn grootseri jeugdwerk, dat voor het kerkje op het Begijnhof, waarvoor het in opdracht was vervaardigd, werd geweigerd, doet nog altijd betreuren, dat deze vrome schepping met haar fijnen toon en devoten gang in ijle sfeer de oogen der katholieke kerkelijke overheid van Nederland niet-heeft geopend om dezen als geroepen kunstenaar voor haar op te eischen, teneinde hem in staat te stellen zich in die richting te ontwikkelen en daardoor tevens te breken met de bonte en slappe decoraties en ziellooze voorstellingen, waarmede haar kerken, behoudens 'n enkele uitzondering, nog immer worden opgesmukt.

Buiten dit terrein was het hem nagenoeg onmogelijk den ingeslagen weg te volgen in een tijd, die voor de monumentale schilderkunst zoo goed als geen belangstelling had.

Als opvolger van AUebé, na diens emeritaat, werd Derkinderen benoemd tot Hoogleeraar-Directeur aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten.

Als wij verder uit de rij naar voren brengen van Hoytema als belangwekkende figuur op grafisch gebied, die naar eigen visie, altijd zuiver gericht op de natuur, aan de grafische kunst een hoog aanzien gaf; Hart Nibbrig den te vroeg gestorven pointilist; Thorn Prikker, — die later uitweek naar Duitschland—in hun beider opkomst verwant aan Toorop, dan blijven ter beschouwing nog slechts over Toorop en Van Gogh.

Toorop in zijn jacht op nieuwe formules komt het rustig kamp der Nederlandsche kunstenaars bestoken door de

150

Sluiten