Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordingen van de Regeering; algemeen verslag der Centrale afdeeling).

In het zevende (artt. 82—88) wordt geregeld de wijze van behandeling der voorstellen, ingevolge art. 114 der Grondwet: initiatief-voorstellen (Benoeming commissie ter overweging of een voorstel zal worden gedaan; indiening van voorstellen van leden; mededeeling aan de Kamer, toelichting, drukken en ronddeelen; schriftelijke voorbereiding en beraadslaging).

Het achtste (artt. 89—98) betreft de adressen (Ontwerpen van adressen, van de Kamer uitgaande, door eene commissie; voorlezing in comité-generaal en onderzoek in de afdeelingen; beraadslaging in comité-generaal; bij nietaanneming der algemeene strekking benoeming eener andere commissie; beraadslaging; aanbieding aan den Koning).

Het negende (artt. 99—107) handelt over de commissie voor de verzoekschriften (Benoeming door den Voorzitter voor den duur der zitting; uitbrengen van rapport; beraadslaging; drukken van het rapport; benoeming bijzondere commissie voor adressen over onderwerpen, welke tot de dadelijke en rechtstreeksche bemoeienissen der Kamer behooren; hervatting van de behandeling van onafgedane adressen in de nieuwe zitting).

Het tiende (art. 108) bevat bepalingen over het drukken der stukken.

Het elfde (art. 109) bepaalt, dat een lid, zijn ontslag nemende, dit aan de Kamer mededeelt, die hiervan kennis geeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.

In de slotbepaling (art. 110) wordt gehandeld over orde en stilte op de tribunes. In art. 111 wordt de herziening van het reglement uiterlijk na verloop van drie jaren voorgeschreven.

Voor een deel zijn in dit reglement overgenomen verschillende bepalingen van het vorige en is in schrift gebracht de reeds bij de Kamer bestaande gewoonte, voor een ander deel zijn daarin nieuwe bepalingen opgenomen, o. a. die betreffende de geloofsbrieven en het onderzoek daarvan; de plichten des Voorzitters en het recht van den Voorzitter om voor te stellen aan een spreker, die „voortgaat met zich eene geheele afwijking te veroorloven", het woord te ont-

2

17

Sluiten