Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorstel werd in de afdeelingen onderzocht en de commissie van rapporteurs bracht onder dagteekening van 20 December verslag uit. Het was niet in voor het voorstelvan Zinnicq Bergmann gunstigen zin gesteld en de commissie formuleerde daartegenover de hoofddenkbeelden in de afdeelingen ontwikkeld in een drietal voorstellen, die zij ter beslissing aan de Kamer aanbood. Deze voorstellen waren van den volgenden inhoud:

I. Het tweede lid van art. 37 wordt gelezen:

„Het uur der bijeenkomst is des namiddags ten één ure, ten ware de Voorzitter, naar mate van de aan de orde van den dag zijnde zaken, het doelmatig oordeelt, de bijeenkomst vroeger of later te stellen, of de Kamer anders beslist. Op Zaterdag wordt in den regel geen zitting gehouden."

II. Het tweede lid van art. 37 wordt gelezen:

„Het uur der bijeenkomst is eiken Maandag des namiddags ten één ure en op de volgende dagen der week des voormiddags ten elf ure, ten ware de Voorzitter, naar mate van de aan de orde van den dag zijnde zaken, het doelmatig oordeelt, de bijeenkomst vroeger of later te stellen of de Kamer anders beslist. Op Zaterdag wordt in den regel geen zitting gehouden."

III. In den eersten regel van het tweede lid van art. 37 wordt, in plaats van: „des voormiddags ten elf ure", gelezen: „des namiddags ten een ure".

Het voorstel van den heer van Zinnicq Bergmann kwam 10 Maart 1875 in beraadslaging. Om aan de wenschen van verschillende sprekers tegemoet te komen wijzigde de voorsteller zijn voorstel zoodanig, dat het strekte om te bepalen, dat als regel de vergadering des Maandags niet voor één uur geopend wordt en dat des Zaterdags geen bijeenkomst wordt gehouden. Dit gewijzigde voorstel werd met 30 tegen 27 stemmen aangenomen. Na deze beslissing kwamen de voorstellen der commissie van rapporteurs niet in behandeling.

(Hand. 1874—1875, blz. 192, 1005—1010; bijl. 79.)

Den 19den December 1874 werd door de heeren Viruly Vèrbrugge, van Naamen, Verheyen, Jonckbloet, Lenting, van Rappard, de Jong en 's Jacob bij de Kamer een voor-

77

Sluiten