Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorstellers lichtten deze voorstellen als volgt toe: „De commissiën van onderzoek zijn door de practijk der Kamer reeds in het leven geroepen. Bij verschillende gewichtige wetsontwerpen heeft de Kamer aan commissiën van onderzoek door wijzigingen in het Reglement Orde de taak der commissie van rapporteurs overgedragen. Het voorstel der ondergeteekenden strekt om:

a. de wijzigingen voor bijzondere gevallen overbodig te maken;

b. aan de commissiën van rapporteurs een deel van hare. taak te laten behouden.

Daarom nemen zij eene bepaling op, die zonder wijziging ih het Reglement van Orde de benoeming der commissiën van onderzoek voor gevallen, waarin zij noodig, nuttig of gewenscht mochten schijnen, altijd mogelijk maakt. Om evenwel niet te vervallen in het stelsel der zelfstandige rapporteurs, behouden zij, ook waar de commissie van onderzoek optreedt, de verslagen der afdeelingen, zij het dan ook in eenigszins gewijzigden vorm.

Voorts hebben zij getracht in de wijze van benoeming een waarborg te vinden, om de samenstelling der commissie van onderzoek zooveel doenlijk in overeenstemming te doen zijn met de verschillende groepen of gevoelens der Kamer.

De instelling der commissie voor de Staatsbegrooting moet, naar de meening der voorstellers, leiden tot een klaarder en gemakkelijker overzicht van den geheelen toestand des lands. De verschillende takken van het Staatsbestuur behoeven dan niet als afzonderlijke en op zich zelve staande stammen te worden behandeld.

In het bestaande art. 71 Reglement van Orde vindt men de tweede lezing reeds aangeduid. De uitbreiding door de voorstellers aan de daar uitgesproken gedachte gegeven, is door de ondervinding als aangewezen.

Eene nieuwe inrichting van de commissie voor de verzoekschriften is onder ieder opzicht wenschelijk. Het bestaande stelsel is door de heerschende practijk tot geheel iets anders geworden dan door het Reglement van Orde kan zijn bedoeld."

De voorgestelde bepalingen ad 1°. en 2°. vermeld, kwamen in hoofdzaak op het volgende neer.

90

Sluiten