Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo spoedig mogelijk na de opening der zitting 1888—1889 te behandelen. (Hand. 1888, blz. 41—46.)

Over het voorstel hadden van 25 September tot 2 October 1888 uitvoerige beraadslagingen plaats.

De resultaten dezer beraadslagingen waren ten aanzien van de hoofdpunten de volgende:

Voor alle wetsontwerpen werd het onderzoek in de afdeelingen behouden. Een voorstel van de commissie van rapporteurs om sommige ontwerpen niet in de afdeelingen te onderzoeken, maar het onderzoek daarvan rechtstreeks op te dragen aan eene daartoe door de afdeelingen te benoemen commissie, werd verworpen.

Het voorstel omtrent de algemeene begrotingscommissie werd ingetrokken.

De voorstellen om voor belangrijke ontwerpen commissies Van voorbereiding te benoemen, werden, ofschoon met belangrijke afwijkingen van den oorspronkelijken opzet van de heeren Lohman en Schaepman, aangenomen. De bepalingen, op die commissies betrekking hebbende, zijn vervat in de artt. 36—41 van het reglement van 1888 (vgl. bijl. VI).

In de werkwijze der commissies van rapporteurs werden geen noemenswaardige wijzigingen gebracht; het schriftelijk overleg dier commissies met de Regeering werd geregeld. De bepalingen, sinds 1874 omtrent de commissies van rapporteurs geldende, zouden dus ook in den vervolge als regel voor de schriftelijke voorbereiding van de beraadslaging over wetsontwerpen toepassing vinden.

Bepalingen omtrent het uitstellen van de eindstemming over een wetsontwerp en omtrent het houden van eene tweede, zelfs van eene derde lezing, werden vastgesteld. Er werd echter uitdrukkelijk bepaald, dat bij tweede lezing alleen wijzigingen mochten worden toegelaten, die door bij eerste lezing aangenomen wijzigingen of door verwerping van artikelen noodig waren geworden, zoodat op zakelijke beslissingen, bij eerste lezing genomen, niet zou kunnen worden teruggekomen.

De andere meer belangrijke punten, bij deze herziening aan de orde gesteld, werden als volgt beslist.

Besloten werd, dat als regel op Zaterdag en Maandag niet zou worden vergaderd; dat niet alleen voor het houden

95

Sluiten