Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 140 c. de Commissie voor de verzoekschriften. De eerste twee commissies worden voor den duur der zitting benoemd; de commissie voor de verzoekschriften wordt na elk reces (vacantie) der Kamer opnieuw benoemd, mits zij vier maanden heeft gewerkt;

Art. 11 d. de Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden,

samengesteld uit den Voorzitter en twee door de Kamer benoemde leden. Deze commissie oefent het toezicht uit over al wat de huishouding der Kamer betreft en heeft het recht

Art. 13 tot benoeming van de bedienden der Kamer;

e. de Commissie voor de stenografie, waarin de Eerste en de Tweede Kamer elk drie leden benoemen. Deze commissie heeft de zorg voor de stenographische inrichting der Staten-Generaal, belast met het samenstellen van het Stene-

Art- 61 w graphisch verslag van de Handelingen der Kamer en zij benoemt het personeel der stenographische inrichting.*)

De benoeming van de commissies, genoemd onder a en 6 geschiedt door den Voorzitter, tenzij de Kamer de keuze zelf wil doen; die van de commissie voor de verzoekschriften door den Voorzitter en die van de onder d en e genoemde commissies door de Kamer, op de wijze bepaald bij de artikelen 123—132.

Ook wordt bij den aanvang van elke zitting een z.g.

Art. 112 Vragendag bepaald, d.w.z. dag en uur in elke week, waarop als de Kamer bijeen is, leden aan de Regeering vragen kunnen stellen. Hieraan is verbonden het instituut van schriftelijke vragen met schriftelijke beantwoording daarvan door de Regeering.

Alle vergaderingen der Kamer worden bijgewoond door den door haar benoemden Griffier (art. 100 Grondwet) en zijne plaatsvervangers, de commiezen-griffier.2)

Art. 13 Deze ambtenaren, benevens de overige ambtenaren ter

griffie, worden door de Kamer benoemd. De Griffier houdt

Artt. 62-63 van het in de openbare vergaderingen verhandelde aantee-

1) Van deze commissie wordt in het reglement van orde geen melding gemaakt. Zij is ingesteld bij het door de Kamer, in de zitting 1875—76, vastgestelde „reglement voor de openbaarmaking van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-Generaal door middel der Stenographie", laatstelijk gewijzigd in de zitting 1919—20.

2) Eene instructie voor den Griffier en voor de commiezen-griffier der Kamer is vastgesteld 14 Mei 1849 en gewijzigd 18 Maart 1921.

184

Sluiten