Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 19—21. tusschen de twee deelen van het Koninkrijk voorkomen.

Intusschen zullen die andere voorstellen wel altijd tot de zeldzame uitzonderingen blijven behooren."

Bedoelde „andere voorstellen" zijn na 1848 niet gedaan.

§ 2. RECHTSTREEKSCHE VERZENDING NAAR DE AFDEELINGEN.

Art. 20. Bij rechtstreeksche verzending naar de afdeelingen worden de voorstellen verzonden naar de afdeelingen van het tijdvak, gedurende hetwelk zij inkomen.

Zoodanige voorstellen, waarvan bij het vernieuwen der afdeelingen de overweging nog bij geene dezer is aangevangen, worden bij de nieuwe afdeelingen overgebracht.

Voorstellen, die met vroegere, bij de Kamer ingekomen, in een zeer nauw verband staan, kunnen volgens besluit van de Centrale Afdeeling aan dezelfde afdeelingen, die met het overwegen der vroegere belast zijn geweest, worden verzonden.

(Ie lid: 1909. — 2e en 3e lid: art. 21 1888, 1874, 1872, 1852, 1851; art. 67 1849; art. 69 1846; art. 67 1842.)

Door artikel 111 der gewijzigde Grondwet van 1887 werd vrijheid verleend het voorbereidend onderzoek van wetsontwerpen niet steeds door de afdeelingen te doen geschieden, maar rechtstreeks aan eene daartoe benoemde commissie op te dragen. Bij de reglementsherziening van 1888 werd eene poging om het afdeelingsonderzoek van wetsontwerpen facultatief te stellen en de mogelijkheid te openen wetsontwerpen tot onderzoek naar commissies te verwijzen, niet met succes bekroond. Eerst in 1919 kwam, door de voorschriften omtrent bijzondere commissiën, het afdeelingsonderzoek voor bepaalde ontwerpen te vervallen.

Derde lid. Toepassing ten aanzien van nieuw ingekomen wetsontwerpen (dus niet in geval van nieuw afdeelingsonderzoek van gewijzigde wetsontwerpen, welk onderzoek somtijds, maar lang niet geregeld, geschiedt door de afdeelingen, die het oorspronkelijk wetsontwerp onderzochten): o. a. Hand. 1852—53, blz. 405; Hand. Ï921—22, blz. 1390 en 1703.

Art. 21. De Centrale Afdeeling regelt de volgorde, waarin de aanhangige voorstellen zullen worden overwogen 1); van deze regeling

1) De bevoegdheid der Centrale Afdeeling strekt zich alleen uit tot het werk in de afdeelingen. De regeling van de werkzaamheden voor de openbare vergadering behoort tot de bevoegdheden van den Voorzitter. Vgl. ook Hand. 1916—17, blz. 2403 (Voorzitter).

218

Sluiten