Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zitting. Onderwerp. antal Benoemd.

leden.

1879—80 Wetboek van Strafrecht. * 5 5 Dec 1879 (47).

1881—82 Militie- en Schutterijwetten. * 10 8 Mrt 1882 (11 en 12).

iWijz. Wetboek van Strafvordering. 5 20 Nov. 1884

Wijz. Wetboek van Strafrecht. 5 20 Nov. 1884

Uitvoering artt. 38 en 39 Wetb. van 5 20 Nov. 1884 Strafrecht.

Beginselen Gevangeniswezen. 5 20 Nov. 1884

Inwerkingtreden Wetb. v. Strafrecht. 5 20 Nov. 1884

1888—1889 Indische rekeningen 1879, 1880 en 5 8 Mrt. 1889

(31, 7, 79) 1870. *

1888— 1889 Onderwijswet. * 5 8 Mei 1889 (89)

1889— 1890 Regeling krijgsdienst. * 7 3 Juli 1890 (174)

1890— 1891 Faillissementswet. * 5 30 Jan 1891 (100)

1891— 1892 Idem. * 5 2 Oct. 1891 (38)

1891— 1892 Indische rekeningen 1871—1887. 5 27 Nov. 1891 (81—97) 1887:1 Maart

1892

1892— 1893 Wetboek van Militair Strafrecht. 5 18 Oct 1892 (39)

1893— 1894 Voorstel-HARTOGH. (Wijziging Wetb, 5 14 Nov. 1893 (55) Burgerlijke Rechtsvordering.)

1893— 1894 Bepalingen in werking treden Faillis- 5 15 Dec. 1893 (102) sementswet.

1894 Voorstel-HARTOGH. 5 19 Jun: 1094

(15)

1894 Bepalingen in werking treden Faillis- 5 28 Juni 1894

(54) sementswet.

1894— 1895 Voorstel-PiJNAPPEL. (Wijz. Faillisse- 5 25 Sept. 1894 (61) mentswet.)

1894—1895 Indische rekeningen 1888—1890. 5 13 Nov 1894

(37—39)

1896—1897 Machtiging Rekenkamer tot ver- 5 8 Oct. 1896

(173 en 174) evening; verhooging hoofdstuk VIII d. Staatsbegrooting 1896; intrekking art. 34 wet Instructie Rekenkamer.

242

Data Afdeelings-

onderzoek. Verslag- Behandeling.

20^Februari—5 Maart 16 Juli 1880 25 Oct.—9 Nov. 1880.

16—21 Maart 1882. 7 Mei 1883 Ingetrokken 20 Sept. 1883. (Voorl. Versl.J

18 Febr. 1885 22 Juli 1885 13—27 Oct. 1885.

10, 12, 15 Dec. 1884 15 Juli 1885 27—28 Oct. 1885.

18 Febr. 1885 22 Sept. 1885 29 Oct. 1885.

10, 12, 15 Dec. 1884 16 Dec. 1885 3—5 Maart 1886.

10, 12, 15 Dec. 1884 12 Febr. en 3 Maart 9—11 Maart 1886. 1886

22 Nov. 1889 1870 : 5 Juni 1890 1870 : 3 Juli 1890.

1879 : 14 Juli 1891 d >oc . tont . '

1880 : \9 sept. 1891 ingetrokken.

21—22 Mei 1889 6 Aug. 1889 22 Aug.—13 Sept., 24 en

26 Sept. 1889.

247Ï?S. Sept" 1 0ct 21 Maart 4BnA 21—30 April, 1—26 Mei 1891.

1890 6 April 1891 (Ingetrokken.)

15— 16 April 1891 Ingetrokken 9 Sept. 1891.

12 en 17 Nov. 1891 22 Febr. 1893 18—28 April 1893.

2 Maart 1892 1871—9 : 16 Maart 1892 1871—9 : 29 Maart 1892.

1880 : 21 Juli 1892 1880 : 30 Sept. 1892.

1881—7: 25 Mei 1893 1881—7 : 22 Juni 1893.

2—14 Maart 1893 — Vervallen door Kamerontbinding in 1894.

16— 17 Nov. 1893 _ idem.

14—15 Febr. 1894 — Idem.

20—21 Juni 1894 20 Febr. 1895 2—5 April 1895.

3 Oct. 1894 27 Juni 1895 16 Oct. 1895.

3 Oct. 1894 13 Juni 1895 27—28 Juni 1895.

27 Febr. 1895 18 Nov. 1896 4 Maart 1897.

11—12 Nov. 1896 Machtiging Reken- Machtiging Rekenkamer en

kamer en verh. hoofd- verhooging hoofdst. VIII

stuk VIII 20 Nov. 1896 ingetrokk en bij brief van 15 September 1897. Intrekking artikel 34 wet Instructie Alg. Rekenk. ingetrokken bij brief van

I 14/15 September 1897.

243

Sluiten