Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 58.

geoordeeld, eene vergadering te beleggen, o. a. bij het over^ lijden van Prins Hendrik, ten einde den Koning een adres van rouwbeklag aan te bieden (Hand. 1878—79, blz. 575) en bij de geboorte van eene Prinses (Hand. 1879—80, blz. 1283 en 1286).

Bijeenroepen der Kamer in verband met het openvallen van het Voorzitterschap: vgl. het aangeteekende bij art. 9.

Bijeenroepen der Kamer op verzoek der Regeering tot behandeling van wetsontwerpen: Hand. 1851—52, blz. 1331; Hand. 1913—14, blz. 2584.

Eenige malen is het voorgekomen, dat de Kamer besloten had op een bepaalden datum weder bijeen te komen, maar dat de Voorzitter de Kamer op een anderen datum of in het geheel niet bijeenriep. In 1850 werd de Kamer bijeengeroepen 12 Februari, ofschoon zij bij haar uiteengaan op 22 December besloten had om 15 Januari terug te komen. Uit de mededeeling van den Voorzitter bij de wederbijeenkomst op 12 Februari blijkt, dat de strenge winter en de, ook in verband daarmede, slechte communicatiemiddelen de oorzaak waren, dat de Voorzitter de Kamer later had bijeengeroepen (Hand. 1849—50, blz. 269).

In Juni 1899 besloot de Kamer op 5 September d.a.v. bijeen te komen voor de behandeling der Ongevallenwet. De Voorzitter verzette eerst den dag van bijeenkomen van 5 op 6 September, met het oog op de wethoudersbenoemingen, die 5 September moesten plaats hebben, en schreef later de bijeenkomst geheel af (De reden was, dat dr. Kuyper door treurige familie-omstandigheden verhinderd was de bij het afdeelingsonderzoek omtrent zijn amendement betreffende de bedrijfsvereenigingen gemaakte opmerkingen tijdig te beantwoorden).

Evenzoo schreef de Voorzitter af de vergadering van 4 Januari 1921. De Kamer had besloten op dien dag bijeen te komen ter behandeling van eene suppletoire begrootingswet in verband met het zenden van troepen naar Wilna (Hand. 1920—21, blz. 1314—1317). De afschrijving had plaats omdat de zaak hare urgentie verloren had en het schriftelijk antwoord der Regeering op het voorloopig verslag om die reden achterwege bleef.

258

Sluiten