Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22, blz. 1002—1004; Hand. 1922—23, blz. 220; Hand. Art. 1923—24, blz. 535; Hand. 1924—25, blz. 448—449.

Bij zoodanige rantsoeneering wordt veel tijd bespaard, aangezien de leden der fracties den spreektijd onder elkaar moeten verdeelen, wat ten gevolge heeft, dat öf per hoofd kort wordt gesproken, óf door minder sprekers van elke fractie het woord wordt gevoerd dan anders het geval zou zijn. Bij de verdeeling van den tijd per fractie wordt niet alleen de getalsterkte in aanmerking genomen, maar ook wordt aangenomen, dat er geen reden is aan de Regeeringspartijen evenveel tijd te geven als aan de andere partijen, daar ook de Regeering gedurende zekeren tijd zal spreken. (Vgl. hetgeen de Voorzitter zeide op blz. 1002 van de Hand. zitting 1921—22) en voorts Hand. 1924—25, blz. 449 (Voorzitter). Zoo werd in November 1924 de spreektijd voor de algemeene beraadslaging over de begrooting voor 1925 bepaald:

R-K (32 leden) op 4 uur:

A.R (16 „ ) „ 2i

c.h (ii ;; j ;; 2 ;:

Regeeringspartijen 8i uur. Regeering. ... 5 „

Totaal 13| uur-

S.D.A.P. ... (20 leden) op 31 uur V.B (10 „ ) „ 2i „

vd (5 „ );; 2* :

Comm. . . . ( 2 „1 ü

Plattel. B. . . ( 2 „ ) d "

Staatk. Ger. P. ( 1 lid ) " f "H

Liberaal ■ . . ( 1 „ ) , a

Totaal .... 121 uur. (Repliek de helft van den tijd in eersten termijn.)

Bij de verschillende hoofdstukken, onderdeelen en artikelen der Staatsbegrooting wordt vaak een spreektijd vastgesteld, welke afwijkt van de bij art. 79 aangegeven tijden. Deze rantsoeneering heeft niet plaats volgens een vooraf opgemaakt plan, maar wordt bij elk daarvoor in aanmerking komend deel der begrooting door den Voorzitter voorgesteld. De Voorzitter gaat bij het doen zijner voorstellen te rade zoowel met den naar schatting voor elk hoofdstuk beschikbaren tijd, als met de belangrijkheid en hoeveelheid der onderwerpen in de gewisselde stukken behandeld, als met het aantal sprekers, dat zich voor de hoofdstukken,

291

Sluiten