Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI

te zijn aangegaan, indien bij de statuten geen bepaalde duur is voorgeschreven. Artikel 8 schept de mogelijkheid, dat een notaris wordt aangewezen om kosteloos dienst te verleenen bij het oprichten eener vereeniging.

Deze laatste bepaling is opgenomen om tegemoet te komen aan een grief, die onder de coöperatoren (ook in den boezem der Staatscommissie) tegen de wet van 1876 werd aangevoerd, omdat deze voor de oprichting eener coöperatieve vereeniging en voor elke statutenwijziging een notarieele akte eischte. Het voornaamste bezwaar was gelegen in de kosten, terwijl men meende, dat ten gevolge van het bestaan van goede modellen van statuten, de waarborg die het ministerie van een notaris verzekert, kon worden gemist. Na een desgevraagde beslissing van den Minister van Justitie, dat de akten van oprichting en van wijziging notarieel zouden moeten worden verleden, tenzij alsnog overtuigend werd aangetoond, dat de rechtszekerheid door de weglating van dit vormvereischte niet zou worden bedreigd en ongewenschte praktijken (zaakwaarnemerij door onbevoegde en onbetrouwbare personen) niet zouden worden in de hand gewerkt, werd de eisch door de Staatscommissie in haar Ontwerp gehandhaafd. La eene afzonderlijke nota van het overleden lid der Commissie, notaris Miseroy, welke met het Verslag is gepubliceerd, is met groote zaakkundigheid de noodzakelijkheid van den notarieelen vorm betoogd. Slechts in zooverre zijn de bezwaren ondervangen, dat de president der arrondissementsrechtbank op een daartoe tot hem gericht, met redenen omkleed verzoek, kan verklaren, dat de kosten der notarieele akte voor een bepaalde vereeniging te bezwarend zijn te achten en een notaris kan aanwijzen, die kosteloos zijn dienst moet verleenen.

Van de Leden (artt. 9—20). De door de Staatscommissie onder dit hoofd samengevatte artikelen bevatten de regels voor het toe- en uittreden der leden, de zorg voor de ledenlijst en de regeling der aansprakelijkheid.

Behouden is de bepaling dat, voorzoover de statuten

Sluiten