Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2.

4

gevende, met opgaaf der beweegredenen, welke redenen alleen ter beoordeeling der algemeene vergadering zijn."

Immers een essentieel vereischte is, dat de in- en uittreding van leden is toegelaten.

Rechtb. Tiel 16 Nov. 1917. Besliss. 1918 bl. 182.

H. R. 21 Juni 1918. Besliss. 1918 bl. 254.

9. Als een geoorloofde voorwaarde, als bedoeld in art. 7, 8 (1876) is te beschouwen de volgende bepaling, voorkomende in de statuten van de „Coöp. Fabr. v. Melkproducten, de Vereenigde Zuivelbereiders":

„Hij, die zijn lidmaatschap door opzegging doet eindigen, is verplicht aan de Vereeniging op de eerste aanmaning van het bestuur te voldoen een evenredig deel van de door de Vereeniging erkende schulden. Dit evenredig deel wordt berekend overeenkomstig de bep. van art. 10 en 13 van de statuten. Hij verliest terstond al zijn rechten en aanspraken op de eigendommen der Vereeniging en verbeurt zijn leden aandeel."

Rechtb. Rotterd. 1 Dec. 1915. Besliss. 1917 bl. 178.

Bevestigd door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 22 Dec. 1916. Besliss. 1917 bl. 181.

10. De verhouding tusschen een coöperatieve bouwvereeniging en hare leden is niet die van verhuurder tot huurder, wanneer in de som, die door de leden wordt betaald, tevens begrepen is een gedeelte voor aflossing van den prijs van woning en grond, als gevolg waarvan de leden op den duur volledig eigenaar worden van het perceel.

Rechtb. 's-Gravenhage 19 Febr. 1889 W. 5704. Rechtb. Haarlem 13 Mei 1900 W. 7468.

Artikel 2.

Elke coöperatieve vereeniging is koopman in den zin van het Wetboek van Koophandel.

1. „Coöperatieve vereenigingen nemen deel aan het handelsverkeer; het is daarom wenschelijk, dat aan de toepasselijkheid van het handelsrecht te haren aanzien geen twijfel bestaat, ook dan wanneer zij in den zin der wet geen daden van koophandel verrichten en daarvan hun gewoon beroep maken." M. v. T.

2. a. „Gevraagd werd, of deze bepaling medebrengt, dat de belastingambtenaren ingevolge artikel 13 der Zegelwet de bevoegdheid zullen hebben, de boeken der vereeniging in te zien. Dit zou volgens sommige leden sterk aan de ontwikkeling b.v. van ons landbouwkredietwezen in den weg staan. Den leiders van coöperatieve boerenleenbanken is het ambtsgeheim opgelegd en tot dusverre is dit ook

Sluiten