Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

Art. 5.

gadering behandelde bij notarieele akte zou moeten blijken. Wanneer twee of meer personen, hetzij in persoon of door gemachtigde, bij notarieele akte verklaren eene coöperatieve vereeniging op te richten en de statuten bevatten hetgeen bij art. 5, onder i° en 20 van het tweede lid, is voorgeschreven, dan 'is de vereeniging geheel in den vorm Opgericht." M. v. A.

Tweede lid.

6. „Dat bij stilzwijgen van de statuten over de aansprakelijkheid voor de verbintenissen der vereeniging art. 17 geldt, behoeft niet •te worden bepaald, immers het volgt uit den aard der zaak, dat de wet geldt wanneer de statuten van eene bepaling (van regelend recht) niet afwijken. Art. 18 zegt, dat bij de statuten van art. 17 kan worden afgeweken, doch daaruit volgt dan toch, dat art. 17 geldt, wanneer van die bevoegdheid geen gebruik is gemaakt." M.v.A.

7. 40 is ingevoegd volgens Amendement-Ament c.s.

„Het amendement van den heer Ament bevat het voorschrift, dat in de statuten zelf een regeling voor eventueele wijzigingen moet worden opgenomen. Ik geloof, dat deze laatste methode de voorkeur verdient boven eene regeling in de wet, en daarom moet, dunkt mij, het amendement met eenige sympathie worden bejegend. Hoe is tegenwoordig de toestand ? Wanneer er in de statuten geen regeling staat omtrent de mogelijkheid van wijziging, is die mogelijkheid daarmede nog niet per se uitgesloten. De statuten kunnen natuurlijk worden gewijzigd met medewerking van alle leden, maar die methode van werken zal wel bijna nooit worden gevolgd of kunnen worden gevolgd. Wat betreft statutenwijziging zonder medewerking van alle leden, is de jurisprudentie van den Hoogen Raad, dat die mogelijk is, als het maar te goeder trouw gaat. Het is wel een eenigszins vaag criterium, maar het is de jurisprudentie. Het is gewenscht, dat in de statuten een bepaling wordt opgenomen hoe het kan gaan." Min. v. Just. Hand. He K. p. 1688.

Derde lid.

8. de naam der Vereeniging het woord coöperatief bevat: Deze woorden stonden niet in het oorspronkelijk ontwerp, maar zijn later ingevoegd met de volgende toelichting:

,,Het derde lid van artikel 5 verwijst onder meer naar het onder i°. in het tweede lid bepaalde. Daar wordt gesproken van den naam der vereeniging. Mede in verband met artikel 3 kon de vraag rijzen of krachtens voormeld derde lid van artikel 5 de rechtspersoonlijkheid aan de vereeniging wordt onthouden, indien de naam der

Sluiten