Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier, bij de dijkplichtigheid, moet men voor Hollum, andera dan bij de indeeling der miede, reeds spreken in den verleden tijd, sinds n.1. het dijkje heeft opgehouden zeewering te zijn. Nu koopt de boer de dijkzoden van het waterschap de Grieën voor plaggen-bemesting of trapt verachtelijk tegen het dijkje, waarop geslachten van „rechters" en van „twieremannen" bij het toebedeelen van het onderhoud volgens hun stelsel van land- en dijkverdeeling, dat waanzinnig van omslachtigheid lijkt maar waarin methode stak — kreeg niet ieder, als op Urk, zijn deel in goed en kwaad, hoog en laag? — hun schranderheid hebben betoond. „Die oude rommel mot weg!" Inderdaad, het juist in zijn verwaarloozing schilderachtige dijkje heeft zijn tijd, zijn tijd van zes. zeven eeuwen, gehad en de miede bij Hollum schreeuwt om ruilverkaveling4). Maar het waren toch waarlijk de domste boeren niet. die aan het oude hechtten, het oude dat zij kenden tot in alle kleinigheden en waarover zij raad hadden te geven aan de meerderheid, dk er geen weg mee wist Nog ontroert mij de herinnering aan Kees Klip, den meer dan tachtigjarigen Ballumer, eens de vraagbaak van allen, een der hardnekkigste en gevaarlijkste tegenstanders der ruilverkaveling (welke tot stand gebracht. Kees Klip overbodig zou maken), die mij nadat de ruilverkaveling een tijdje had gewerkt in 1917. een paar maanden vóór zijn dood, toen hij nog als een jonge kerel op het land werkte verklaarde: nu zie ik in, dat het zóó toch beter is.

De drie en zes eggen van Ballum en Hollum waren nier wat elders de Zeigen, Gewanne of esschen waren.

Toch vinden ook deze op West-Ameland hunsgehjken.

Laat ik als uitgangspunt nemen Friesland's vasten wal Daar worden over het algemeen esch-dorpen als die van Drente niet aangetroffen. Doch uitzonderingen op dezen regel ontbreken niet

Kornwerd in Wonseradeel heeft een „ren-es" ) eö Eestrum in Tietjerksteradeel geheel naar den trant der drentsche dorpen een „ies" 8).

*) 12 December 1924 brengt de krant het bericht dat op den dag der installatie van de Centrale Commissie voor Ruilverkaveling haar als eerste aanvraag die be« treffende de Hollumer Miede bereikte.

*) = roun es, ronde esch, verklaart dr. O. Post ma in de Vrije Fries XXVII bl. 11, met bijvoeging: „een der weinige in Friesland voorkomende esschen". Het Register van den Aanbreng van 1511 vermeldt (II bl. 141 v.) die grote Es" bij Heeg. ie}?1' AckeT Strath%8iï* verwijzingen naar de Beneficiaalboeken van Friesland (van 1542 en 1543) op blz. 73 van Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie Va£ Wetenschappen, afd. Letterkunde. dL JX (1865) en Van Apeldoorn ta.p.M.208.

*) Mijn aandacht werd op Eestrum gericht door mr. D. J. Cuipers, die er uiterst belangwekkende vondsten deed, welke snakken naar publicatie.

76

Sluiten