Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de groeve bij Chooz (Z. van Givet) komt niet zoozeer grint voor, als wel grijsgele leem met steenen tot 87 c.M. grootte. Revinien-kwartsieten maken naar schatting */s van het aantal steenen uit; ongeveer even groot is het gehalte aan witte gangkwartsen. Verder komen hier voor: Devillienkwartsiet, diverse andere soorten kwartsiet en zandsteen, en bruinijzerertsbrokjes. Toermalijnarkose uit het Gedinnien trof ik hier in meerdere stukken aan1), verder een paar weinig-gerolde stukken bruinkolenkwartsiet („caillou de Stonne") ').

Hoog- of hoofdterrasgrint komt volgens Hol (14) in deze streek voor op de landtongen N. van Fumay (89 M. boven de Maas) en O. van Aubrives.

d. Grint bij Dinant en Namen.

Ten Zuiden van Dinant bevindt zich op den linker Maasoever boven Neffe een klein plateau oostehjk van de Ferme du Rond Chêne. De uiterste benedenrand van dit plateau hgt op 150 M. (60 M. boven de Maas), het is daarom tot het terras tusschen midden- en hoogterras gerekend. Een kleine groeve, waarin ongeveer Yi M. grint boven Kolenkalk met phthanieten zichtbaar is, hgt echter minstens 15 M. hooger dan de terrasrand. Men kan het grint dus even goed of beter hoogterrasgrint noemen.

Zooals te verwachten was zijn de phthanieten (een weinig gerold) talrijk in dit grint, ook komen er niet zelden rolsteenen van Kolenkalk in voor. Ongeveer even talrijk als de phthanieten zijn de vrij goed gerolde witte gangkwartsen. Verder trof ik palaeozoïsche zandsteenen en kwartsieten (o.a. Revinien- en Devillien-kwartsieten) aan. Alle steenen blijven bier beneden 1 d.M. grootte.

Een fraai ontwikkeld middenterras hgt tegenover Namen, achter de voorstad Jambes. Achter de halte Jambes-Etat is in den steilrand boven de leien van het Boven-Carboon 3J/£ M. grint zichtbaar. Dit is bier veel grover dan het hoogterrasgrint bij Neffe. er komen schuifsteenen tot 80 c.M. in voor. Naast witte kwartsen zijn Revinien-kwartsieten hier zeer algemeen; verder merkte ik op: een kwartsiet van den habitus van Taunuskwartsiet,

*) Dit gesteente komt een paar uren stroomopwaarts bij F é p i n als vaste rots aan de Maas voor.

*) De „caillou de Stonne" komt als losse blokken voor voornamelijk in de streek bezuiden Mézières, doch ook nog bij Givet De ouderdom (? Palaeoceen (Lan. dénien), ? Oligoceen, ? Onder»Mioceen (Aquitanien)) en de vormingswijze (marien of niet*marien) zijn zeer onzeker. Men vergelijke hierover: Barrois (1); Gosselet (8); (10); (11a); Hummel ((15), pp. 36—42); Oostingh (22); Steinmann (25). De stukken hebben volkomen het uiterlijk van den zoetwaterkwartsiet uit de omgeving van Bonn.

233

Sluiten