Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Canada moeten voorstellen. Er is nog iets anders. Bijna altijd ziet men de kaarten zich noordwaarts uitstrekken tot 80 °. zuidwaarts echter tot 60 ° zoodat de evenaar, welke midden op het blad behoort te zijn. op ± H van de hoogte van het blad komt. *) Zoo kan het niet anders of de leerlingen moeten niet alleen een verkeerd beeld krijgen van de onderlinge oroofte der verschillende gebieden, maar ook van de ligging van de vastelanden op aarde. Een paar maal is boven reeds sprake geweest van de schaal der kaart Maar nu IS het eigenaardige, dat vele adassen bij de kaarten in de Mercatorprojectie de schaal geheel weglaten; om bij een paar handatlassen te blijven b.v. op de bladen 11—20 in Andrees Handatlas, op de bladen 2—7 benevens op de oceaankaarten van den Times Survey Atlas. Andere

TlL^lJt*,^1 °ndCr den £Venaar aan' b v' Scala equatoriale l : -00.000.000 ), Aquatorial-Massstab 1 : 35.000.000»); slechts een enkele maal vinden we er een schaal voor de wassende breedten aan toegevoegd. 4)

De strijd tegen het gebruik der Mercator-projectie voor geografische kaarten is slechts een deel van het algemeen streven om de waarde van een projectie te beoordeelen naar haar meer of mindere bruikbaarheid. En net is met alleen de Mercator-projectie, maar voor deze waren het de stereografische, die van Bonne en Mercator-Sanson, welke aan verschillende aanvallen zijn blootgesteld geweest. *)

Reeds in het begin der 19e eeuw onderscheidt Bode land- en zeekaarten terwijl Kries eenige jaren later zich scherper uitdrukt en schrijft: Zur Verzeichnung eines Landes würde die Entwurfsart (Mercatorprojektion) nicht taugen, weil sie die Gestellt desselben, besonders nach den Polen hin, sehr entstellen würde, und der Vorteil, der sie dem Schiffer gewëhrt hier keine Anwendung fande." Dat was in 1814. En nu schrijven we 1924! In het midden der vorige eeuw verhieven zich steeds meer stemmen tegen het gebruik van de Mercator-projectie voor geografische kaarten. Het waren vooral A. Petermann en H. Berghaus, van wie de laatste in zijn Physikali-

*) Een uitzondering vormen o.a. de Wereldkaarten uit: H. Haack, Physikalischer Ha^tkSoV^ S?f ^ ^tter. G0tha. Afbeeldingen hiervan vlndfntTm oen nauptkatalog 1915 der firma Justus Perthes op bl. 103. ) Grande Atlante Geografico, Bl. 12*13. *) Andrees Handatlas, Bl. 24.

Debes' Neuer Handatlas, No. 2—9. 4) Atlas Universel de Géographie, Bl. 2—3. Debes' Neuer Handatlas, No. 10.

38 273

Sluiten