Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noordwaarts slechts tot 80°, zuidwaarts tot 60° uitstrekt. Hetzelfde zien we bij een vergelijking tusschen het gebied der equatoriale waterbeweging en dat van den Golfstroom. — Een ander voorbeeld is The Kingsway Atlas of Physical Geography1). Ook hier zijn de isothermen, isobaren, winden, regenval voorgesteld op wereldkaarten in Mollweide's projectie; bovendien heeft de auteur voor de poolgebieden afzonderlijke kaartjes eraan toegevoegd. Vreemd echter, dat de zeestroomenkaart in Mercator's projectie en de kaart met Natural Vegetation hoogstwaarschijnlijk in Van der Grinten's projectie geteekend zijn. Verder vindt men een toepassing van de projectie van Mollweide op bl. 18/19 van den Advanced Atlas of Physical and Political Geography by J. G. Bartholomew. 1917.

Van Hammer s planisfeer (staatkundig overzicht der aarde) vinden we een voorbeeld in Andrees Handatlas, in den Atlas für Handelsschulen van K. Peucker en in de Grande Atlante Geografico. Ook Koppen heeft voor zijn khmatenkaart van 19188) van deze projectie gebruik gemaakt.

Een toepassing van Eckert's flachentreue Kreisrtógprojektion vinden we behalve in werken van zijn eigen hand') in de Grande Atlante Geografico *) en in Krümmel's Handbuch der Ozeanographie5). Opmerkelijk is het, dat in de laatste jaren de Italianen zooveel werk maken van hun atlassen; ze vergenoegen zich niet met het samenstellen van een kaartwerk volgens het aloude recept, maar ze maken blijkbaar steeds meer gebruik van de resultaten der studie van de theoretische kartografie. Misschien is het streven om zich van buitenlandsche atlassen en kaarten vrij te maken niet vreemd daaraan. Genoemde atlas staat tusschen de atlassen in gebruik bij ons middelbaar onderwijs en de handatlassen. Behalve de gewone physische kaarten vinden we er ook een groot aantal anthropogeografische. met alleen van vele landen afzonderlijk, maar ook van de aarde in haar geheel. Voor de klimaatkaarten en de kaart der plantengebieden en zeestroomen hebben de bewerkers Eckert's flachentreue Kreisringprojektion mit sinuslini-

_ _ .... m, ir. _ Aii-. „f DU,.c;^ai ripnaranViv. London. Jaartal?

j O. V. Darbisttire ine is.ingsway ni™ w ü: t i in—

*) W. Koppen, Klimate der fcrde. reterm. rara. i^o. , •) M. Eckert, Leitfaden für Handelsgeographie, 3 Aufl. Leipzig 1911.

id. , Kleiner Atlas zur Wirtschafts. und Verkehrgeographie, HaUe 1909.

id. Wirtschaftsatlas der Deutschen Koloniën. Berlin 1912.

id. , Neuer Methodischer Schulatlas, 70 Aufl. Halle 1921. «) M. Baratta—L. Visintin, Grande Atlante Geografico. Novara 1922. •) Bd. I blz. 192 en 193; 405 en 425.

278

Sluiten