Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hand~ en leerboeken.

Als sublimaat van de kennis op een bepaald moment kunnen de hand- en ^geS0 iU ^ iD al9emeenCn Zin een onderwijzende bedoeling

Het is, naar het den schrijver voorkomt, overbodig de verschijning hiervan TH 9 f chronol°9isch °a te gaan. Slechts wenscht hij in het hcht te stellen, dat juist in den allerlaatsten tijd een betrekkelijk groot aantal grootere en kleinere studieboeken verschenen is, waarin de geologie van geheel Nederland of van een gedeelte hiervan wordt behandeld. Bovendien verschijnen thans wel geen geographische leerboeken en atlassen, niet alleen over ons land in het bijzonder, doch ook over de door ons bewoonde planeet m het algemeen, waarin niet tevens het noodige over de geologie is opgenomen. De sehr. zal zich onthouden de titels van de eene en de andere groep hier weer te geven en verwijst daarvoor o.m. naar zijne „Lijst van geschriften enz. en naar zijn bovengenoemd geschiedkundig opstel. Contact van en met den docent.

Het spreekt van zelf, dat het contact, dat ieder der schrijvers van leerboeken of van artikelen van een doceerende strekking, alsmede van de leiders van excursies met een paedagogische bedoeling en ten slotte van de sprekers welke een kwestie op opvoedkundige wijze inleiden, met de uitkomsten der wetenschap zal hebben, het spreekt van zelf, herhaal ik, dat dit contact niet steeds zoo goed mogelijk of ideaal is. Dit geldt ook voor het contact met het leergierige gehoor. Zulks toch is een waarheid, waarvan ieder leeraar en ieder leerling overtuigd is. De bedoeling der thans volgende regelen is eenige gezichtspunten naar voren te brengen, welke, naar het den ondergetekende voorkomt, hen, die het geven van onderwijs in de geologie en physische geographie van Nederland, mede tot hun levenstaak hebben gekozen, bij het nadenken over de keuze der stof, van dienst kan zijn. Zoodoende zal het streven, het ideaal te bereiken, ietwat vergemakkelijkt kunnen worden.

Opvattingen van J. van Baren.

Hij, die het laatst1) verschenen deel van den „Bodem van Nederland" van J. van Baren en dus het hoofdstuk over het Nederlandsche Pleistoceen

«1}„-Na dato1van.ondertcekening bleek den ondergeteekende, dat reeds wederom een nieuwe aflevering kort geleden verschenen is. weaerom

315

Sluiten