Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ofschoon men er nu van teruggekomen is, uit de natuur alle eigenschappen en werkingen van de menschenmaatschappij te verklaren, JdTu^Za alM m de tegenwoordige anthropo-geografische studies beweringen wefce herinneren aan de vroegere opvattingen. Men kan ze beschouwen als reikten wehce langzaam, maar zeker verdwijnen. Hier worde volstaan met het geve^ ZJ^^LSf" Z°° **+ EUen ^^emp/ein9^ ,,Up on the wind-swept plateaus, in the boundless stretch of the orasslands and the waterless tracts of the desert. where he roams Jth hS flock from pasture to pasture and oasis to oasis, where life knows muchtrdsnt but escapes the grind of drudgery. where the watching of grazing htï gn.es him leisure for contemplation. and the wide-rangingWe Jh?2to h^ideas take on a certain gigantic simpheity; rehgion blmes monoSm' God becomes one. unrivalled like the sand of the desert and the grasTTf" the steppe, stretching on and on without break or change " aan 1 ChLrUdTT T ontwikkcling der zeehandelssteden

Tl U i t bCkende ^"Po-geografische werken.1) stoot men ook herhaaldehjk op overdreven of foutieve voorstellingen. In 't algemeen loZ de mvloed van het geografisAe miheu te veel op den voorgrond gezeTta,

levt Z ™t ?*? ^ ^ deTgglng en £

leven dezer steden bepalen. De bedoeling van dit artikel is. om deze on evenwichtigheid aan te toonen en na te gaan. welke als de hoTMoo«akL der vestiging kunnen worden beschouwd «loorzaKen

stedei^^n? !ÏÏ ™™ **** dc «ehandels-

ls rl " Je m°et 1UidCD: ^ 2CChandeI ™waax

dus een volk van over zee aanvulling krijgt van het te kort aan produkten en het te veel over zee afvloeit Op de plaats, waar het zeeverkeer oTergla" m tbinnenverkeer. hggen de zeesteden. De bedoelde uitwissenTg ZnX schieden door het volk zelf, dat het kustgebied bewoont; men spreSt dan van eigen handel. Ze kan ook tot stand komen door bemalingvt 2 ^^T^T1' En9Cland hCCft ^ **** aan'oTings!

Sïïi.LK^voor de ***** 611 -macht* * - «

system^l^^ environment on the basis of Ratzel'.

2 Fr Ratzel. Anthropogeographie. n. U bemple. Influences etc

exempleï168- U ge°graphie hum*ine- Essai * classification positive principes et

339

Sluiten