Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken maar ook een gewichtigen handel buitengaats drijven. Dat kan aan

crsss-r"toe9eschrevcn dan 1 de ™ ^

We komen dus tot de voorstelling, dat als hoofdoorzaak voor het ontstaan van zeesteden het voorhanden zijn van zeehandel gelden kan ^ to^d van de kust is we een faktor, die meespreekt, maar is toch slech^n secondair be ang. Men heeft immers voorbeelden te over 1 een VOor het verkeer slechte kust. toch flinke zeehandelssteden heeft: de menlch Z dan aan Wat de natuur niet gaf. Batavia lag bij de stichting aanTeTmlnd van de Tp-Lrwoeng. Door vlugge aanslibbing werd de haven spoedt ondiéT waarom men den riviermond op diepte hield door het aanleggen 2let

^r^ri 7? de aanslibbing stcrk na een ™

Salak (1699) De lcdammen werden voortdurend verlengd; eindelijk gaf men de Tp-Lrwoeng een nieuwen mond. In den modernen tijd m*t Sn hooge e,schcn wat betrcft dicptc ^ ^ ^ W met zjn

kunsthaven aan oP de plaats, waar men geen last had ^tt^Z Tandjong;P„ok is een produkt van de energie van den menschlT

een T ** *™ 2eehandd; hun °^aan wordt riet door

een slechte kust verhinderd. Daaruit volgen twee verschijnselen:

1. Hoofdoorzaak voor.den achteruitgang en het verval van de zee-

handelssteden is vermindering van de handelsbeweging.

Verslechtering van de kusten treedt als regel niet op als hoofd-

Hoe kTnn 7 K TT* " " VCClal be9dddcnd verschijnsel Hoe kan nu de zeehandel verminderen? Allereerst door een economische ^mkjng van een achterland, eventueel door een oorlog. z7o hTdl Wereldoorlog een geweldigen invloed op de scheepvaartbewegmg van vele havens der wereld Deze vermindering is voorbijgaande: de zeesLen groS

Zttr^tT al9Tenen,tocstand- p~

Oudh J T^T" d°°r htt verplaatsen van handelswegen. In de Oudhe,d en de M,ddeleeuwen hep de Indische handelsweg over Voor-Azfë

Zopa" dT Po^6 VCnCtianCn' GeDUee2Cn e° PiSaDen * pr'duktel na£ Europa. De Portugeezen voeren om Zuid-Afrika heen en verlegden de

rmXTloei ïe"T ^ Cn ^" VCrVal karnen ^

FrltZ Zrï' °P HarnbT mOCSt d£2C Stad de PIaats voor Fransche. Engelsche en Hollandsche zeesteden. Hoofdoorzaken hiervan

341

Sluiten