Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

dynastieën in detail te volgen. Men kan deze in de meeste geschiedenisboeken over China uitvoerig beschreven vinden. *) De kronieken, die niet in fabelachtige allegorieën en jvoor-historische overleveringen zijn gehuld, rekenen, dat tot op onzen tijd zes en twintig dynastieën in één onafgebroken reeks over China hebben geregeerd, te beginnen met die van Hsia, waarvan Chi, een waardige zoon van den bovengenoemden Yü, de eerste erfelijke vorst was.

Deze dynastieën en de voornaamste synchronistische gebeurtenissen in de Westersche landen zijn, ten eerste, de reeds genoemde Hsia-dynaatie (2205—1766 v. Chr.), gesticht, zooals vermeld, door Ta Yü (Yü de Groote) waarvan 17 vorsten gedurende 439 jaren regeerden. Tot dit tijdsverloop kunnen gerekend worden: Jacob's vlucht naar Mesopotamië in 1916; Joseph's verheffing in Egypte 1885 en de aankomst aldaar van Jacob in 1863, alles vóór Christus.

Daarop volgt de Shang- of Yiw-dynastie (1766—1122 v. Chr.), gesticht door Chengtang, den Vorst van Shang, een vorstendom in het Oosten der tegenwoordige provincie Honan gelegen. Een der voornaamste gebeurtenissen was een droogte door hongersnood gevolgd, die zeven jaren duurde. Tot deze dynastie behoorden 28 vorsten, die te zamen 644 jaren geregeerd hebben. Gelijktijdige gebeurtenissen: de uittocht der Israëlieten in 1648 en hun vestiging in Palestina 1608; Debora 1406; Gideon 1359; Samson 1202 en de dood van Samuel in 1122, alies vóór Christus.

De derde dynastie is de C%ow-dynastie (1122—249 v. Chr.), durende 873 jaren onder 38 vorsten. De tijdgenooten dezer vorsten waren Saul 1110, David 1070 vóór Christus, enz. De inneming van Samaria in 719, van Jeruzalem in 586, de dood van Nebuchadnezar in 561, de troonsbeklimming van Cyrus 558, en van Alexander 335 vóór Chr. zijn eenige der gelijktijdige gebeurtenissen dezer dynastie. De eerste vorst, Wu Wang, wordt als een voorbeeldig bestuurder beschouwd, maar hij beging de fout groote landschappen onder zijne edelen en volgelingen te verdeelen. Het Rijk bestond spoedig uit eene verzameling van kleine staten en gebieden, elk onder een eigen vorst, die weinig of geen acht sloegen op het centrale bestuur. In verloop van tijd werden deze

1) Een niet te lange, duidelijke beschrijving geeft o.a. de Encyclopaedia Bntannioa'', 11de druk, Vol. VI, blz. 192 vgl.

Sluiten