Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

van deze regeering behoort vooral genoemd te worden de samenstelling op last van den Keizer van een volledig woordenboek naar hem genoemd. Een groote encyclopaedie van 5000 deelen werd eveneens uitgegeven, terwijl de Keizer zelf de beroemde stellingen schreef, Sheng Yü, of „Heilig Edict" genaamd, waarin hij in den vorm van zestien grondstellingen de grondregelen opgaf voor een wijze staatkunde en volkszedeleer, welke regelen later door zijn zoon Yung Cheng zijn uitgebreid en toegelicht. Keizer Kang Hsi stierf in 1723, na zijn vierden zoon Yung Cheng tot zijn opvolger benoemd te hebben.

De regeering van dezen Keizer die slechts van 1723 tot 1735 duurde, kenmerkte zich inzonderheid door de hevige vervolging der Roomsche priesters. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Chien Lung, die in 1735 op 25-jarigen leeftijd den troon besteeg. Hij toonde zich in vele opzichten geen onwaardige afstammeling van zijn grootvader Kang Hsi. Evenals deze had hij het geluk gedurende zestig jaren te regeeren en meestentijds in vrede het land te besturen. De invallen der Nepauleezen in Thibet noodzaakten den Grooten Lama te Lhassa zijn hulp in te roepen (1689—1Ö91) waarop de Chineezen het land op verschillende plaatsen bezetten en op deze wijze het protectoraat over Thibet verkregen. Ook werd Burma gedwongen om de drie jaar schatting te betalen. Toen Chien Lung het zestigste jaar zijner regeering bereikt had, gaf hij de kroon aan zijnen zoon over, overeenkomstig een gelofte op den dag zijner installatie afgelegd, n.1. dat hij niet langer dan zijn doorluchtigen grootvader wilde regeeren. Zijn zoon aanvaardde dus de regeéring in 1796 onder den naam Chia Ching. Chien Lung leefde nog drie jaren en overleed in 1799 in den hoogen ouderdom van acht en tachtig jaren.

Chia Ching, (1796—1821), de vijfde Keizer dezer dynastie, beantwoordde niet aan de schoone verwachtingen, die zijn vader, door hem boven zijn oudere broeders voor te trekken, van zijn karakter en hoedanigheden had gekoesterd. Onlusten tegen de dynastie kenmerkten zijn regeering. Geheime genootschappen bloeiden, de kust van de Zuidelijke provincie Kwangtung werd door zeeroovers verwoest, terwijl de Chineesche Christen-bekeerlingen op wreede wijze werden vervolgd. Chia Ching was een zwak vorst. Onkundig van de positie en macht van de vreemde landen nam hij China's wereldsouvereiniteit als een onbetwist feit aan waarvoor alle andere natiën moesten buigen. Hij werd opgevolgd door

Sluiten