Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

De goede zijde van het bestaan der clausule is, dat het alle staten op voet van gelijkheid brengt, wat betreft de privileges door China verleend en discrimineerende en exclusieve rechten van enkele staten op het gebied van handel en scheepvaart uitsluit. De nadeelen, zooals China die gevoelt, moeten echter niet over het hoofd gezien worden. Hierover heeft Sir Robert Hart het volgende geschreven 1):

„The „Most Favonred Nation" clause has always stood in the „way of change, and prevented the Chinese Government from „securing and conceding various ameliorations in exchange for „special advantages, seeing that, although new negotiators might „be willing to give a quid pro quo, their predecessors would claim „the advantage but reject and refuse to be bound by the conditions."

Men ziet nu, waar de schoen wringt. Hetzelfde standpunt wordt ingenomen in het rondschrijven *) door het Chineesche Ministerie van Buitenlandsche Zaken in Maart 1878 gericht tot hare gezanten bij de vreemde mogendheden. Daar het van belang is deze kwestie van den Chineeschen kant te bezien meenen wij eenige passages hieruit te mogen afschrijven.

De Tsung li Yamen 3) schrijft o.a. over de meestbegunstigingsclausule : „But foreign góvernments are not always fair in

„their interpretation of it. For example, if China for a consideration „grants a certain country a new privilege on such and such condi„tions, this would be in the nature of a special concession for a „special consideration. Should other countries come forward and „in virtue of the „most favoured nation" clause claim to participate „in the new privilege, although China need not necessarilly exact „a simular consideration in return, yet it would be only just to „expect that in enjoying the privileges they would consent to „observe the conditions accepted by the power to which it was „originally granted. But, far from this being the case, there are „some who, while demanding the privilege, refuse to be bound by „the conditions attached to it. This is the unfair interpretation to „which China objects. In a word we hold that if one country „desires to participate in the privileges conceded to another country,

1) Hart: „These from the Land of Sinim'' (London, 1901) blz. 66.

2) Hart: ,These from the Land of Sinim'' (London, 1901) blz, 178.

8) Het Departement toentertijd belast met de behartiging der buitenlandsche zaken.

Sluiten