Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

te zijn, zelfs vóór het verstrijken van dezen termijn, zoodra het schip begint te laden of te lossen. Oorlogsschepen, booten voor den loodsdienst bestemd en plezierjachten znn vrij van tonnengelden — niet echter de z.g. toeristenschepen. Wanneer de tonnengelden betaald zijn, wordt ten bewijze daarvan een Certificaat afgegeven bij de uitklaring van het schip en vanaf dien dag behoeven voor een periode van vier maanden geen verdere tonnengelden voldaan te worden. Behalve de drie genoemde categorieën znn ook nog de volgende vaartuigen speciaal vrijgesteld van het betalen van tonnengelden:

a. vaartuigen, die alleen gebruikt worden voor het vervoer tusschen verdraghavens van passagiers, bagage, brieven, levensmiddelen en andere goederen, die vrij van recht zijn;

b. koopvaardijschepen, die binnen 24 uren na aankomst weder vertrekken, zonder lading geladen of gelost te hebben — persoonlijke bagage, goud en zilver en vreemde munten uitgezonderd — en niet meer dan 20 passagiers aan boord hebben, binnenkomende of uitgaand;

c. schepen, die zich bij de douane aanmelden als de haven binnengevallen zijnde wegens zeenood of voor reparatiën (hierin begrepen stoombooten, die gedwongen zijn geweest binnen te loopen om kolen te laden) en die weder vertrekken, zonder goederen geladen of gelost te hebben — behoudens speciale vergunning tot het lossen van lading, indien dit voor de herstelling noodig mocht binken.

Indien de bovengenoemde vaartuigen in het bezit van een viermaandsch certificaat zijn, wordt daarmede als volgt gehandeld:

a. indien het schip noodgedwongen binnengevallen is, wordt de geldigheidsduur van het certificaat verlengd met het aantal dagen, dat het schip in de haven was;

b. indien het schip herstellingen moet ondergaan, wordt eveneens het aantal dagen in de haven aan de vier maanden toegevoegd;

c. in geval van fraude zal een boete opgelegd worden gelijk aan tweemaal het bedrag, dat men getracht heeft te ontduiken.

Het toezicht over het loodswezen is eveneens aan den Douanedienst opgedragen. Elke haven heeft zijn plaatselijk reglement voor de loodsen, maar de Inspecteur-Generaal van den Douanedienst heeft reeds in 1868 een algemeen reglement voor geheel China afgekondigd, hetwelk nog grootendeels van kracht is. Over het loodswezen bevat ons verdrag met China niets. Wel vindt

Sluiten