Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

of bestuurder, commissaris of agent van een andere vennootschap zijn (Art. XXVH).

Ons land heeft in China, evenals de meeste andere landen, zoowel bezoldigde (beroeps-consuls, consules missi) als onbezoldigde consuls (honorair-consuls, consules electi). De laatste soort ambtenaren kunnen den titel hebben van consulair agent, viceconsul, consul of consul-generaal. Nederlanders, die een voldoend zelfstandige positie hebben, genieten voor een dergelijke benoeming de voorkeur (Art. XXXII). Er is in beginsel geen verschil in de algemeene positie van de twee soorten van consuls volgens het volkenrecht*), ofschoon er wel dikwijls onderscheid gemaakt wordt tusschen kooplieden-consuls die onderdaan zijn van het land dat hen benoemde, en zij die onderdaan zijn van het land, waar zij hunne consulaire functies uitoefenen. Het Chineesche Gouvernement ziet echter gaarne, dat de Mogendheden bezoldigde ambtenaren benoemen, meer speciaal met het oog op de speciale rechten en plichten aan het consulaire ambt in China verbonden, die dikwijls met de particuliere belangen van den koopman-consul in conflict komen.

Wij leeren verder nog uit het Consulaire Reglement, dat alle consulaire ambtenaren bjj de eerste aanvaarding van eene consulaire betrekking den ambtseed afleggen in handen van den Minister van Buitenlandsche Zaken of wel dien eed schriftelijk, door hen onderteekend, aan den Minister van Buitenlandsche Zaken toezenden (Art. 36). Verder merken wij nog op, dat de consulaire ambtenaren in China staan onder de bevelen van Harer Majesteit» Gezant te Peking, daar Art. XI van het Consulaire Reglement vaststelt dat de consulaire ambtenaren in een land, alwaar een Nederlandsche diplomatieke ambtenaar is geaccrediteerd, aan de leiding en het toezicht van dien ambtenaar onderworpen zijn, die bevoegd is aan bedoelde consulaire ambtenaren de werkzaamheden op te dragen en de inlichtingen te vragen, welke hij ter richtige uitoefening van zijne taak noodig acht.

§ 4. Consulaire Ressorten. De inrichting der consulaire ressorten wordt eveneens vastgelegd in het Consulaire Reglement, waarvan Art. 38 luidt: „Voor „elken|eonsulaire post wordt door onzen Minister van Buitenlandsche „Zaken de plaats of de landstreek aangewezen, op welke, als

1) Oppenheim, op.cit. I, blz. 591.

Sluiten