Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

en onttakeling van de centrale Regeering te Peking, die hiervan het onvermijdelijke gevolg was, bleek zóó ingrijpend te zijn, dat slechts luttele aandacht geschonken kon worden aan het verschijnen van vreemde handelsvaartuigen voor de verafgelegen Zuidelijke havens van China.

Het ligt voor de hand, dat gedurende deze overgangsperiode, voordat de eerste Manchu Keizer de teugels van het bewind stevig vast had, de loopende zaken meer dan gewoonlijk aan de locale mandarijnen overgelaten werden. Deze traden echter meermalen vastberaden op, zoodat er verscheidene gevallen bekend zijn gedurende de achttiende eeuw, waarin de Chineesche autoriteiten volle jurisdictie over de buitenlanders uitoefenden. Civiele vorderingen gaven weinig last. Die tusschen vreemdelingen en Chineezen kwamen spoedig in het reine, daar de macht geheel en al in de handen der enkele Chineesche kooplieden lag — de zoogenoemde „Hong-merchants" —■, die alléén vergunning hadden met de vreemdelingen handel te drijven. In de crimineele gevallen waren het meestal de bemanningen der vreemde oorlogs- en handelsbodems, en niet de kooplieden, die cr bij betrokken waren, en traden de Chineesche autoriteiten met de meeste gestrengheid op. In Macao hadden de Chineezen van het begin af der Portugeesche bezetting de geheele jurisdictie in eigen handen gehouden en gedurende het verloop van de paar eerste eeuwen der buitenlandsche handelsbetrekkingen werd geen afstand van dit standpunt gedaan, zelfs niet in gevallen van moord van een Europeaan op een anderen Europeaan. Morse *) geeft een belangwekkende lijst van vele gevallen, voor zoover bekend, waarin de Chineesche locale autoriteiten complete jurisdictie over crimineele gevallen hadden, waarbij Europeanen betrokken waren. Ter opheldering en verduidelijking der toenmalige toestanden volgen hier eenige der meest bekende gebeurtenissen.

1. In 1687, te Whampoa bij Canton, was een Chinees bij toeval gedood door scheepsvolk van het schip de „Defence". De Chineesche autoriteiten eischten 5000 taels schadevergoeding; 2000 taels werd aangeboden en daar dit geweigerd werd, voer het schip weg.

2. In 1754 als gevolg van voortdurende twisten tusschen Engelsche en Fransche matrozen te Whampoa werd een Engelschman door

1) International Relations of the Chinese Empire. Vol. I blz. 101.

Sluiten