Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

een Franschman gedood. Een onderzoek door de Chineesche autoriteiten werd gevolgd door het verbod van handel aan de Franschen, totdat de schuldige uitgeleverd was. Deze werd gevangen gezet maar na een jaar, deelende in eene algemeene Keizerlijke amnestie, vrijgelaten.

3. In 1774 verloor een Chinees zijn leven te Macao en een Engelschman Francis Scott, werd van moord beschuldigd. Hij werd gearresteerd, maar na onderzoek zijner zaak door de Portugeesche rechtbank vrij gesproken. De Chineezen echter eisehten zijn uitlevering, hetgeen de Portugeezen deden, waarna de Chineezen de zaak weder onderzochten, Scott schuldig bevonden en ter dood veroordeelden, welk vonnis ook voltrokken werd.

4. In 1780 doodde een Franschman behoorende tot de equipage van het schip „Success" een Portugees van het schip „Stormont". Hij zocht een schuilplaats in het Fransche Consulaat, maar werd na eenige dagen aan de Chineesche overheid uitgeleverd, die hem in het openbaar wurgen liet.

Deze enkele gevallen zijn voldoende om te bewijzen, dat in vroegere tijden de vreemdelingen in China volkomen aan de Chineesche rechtsmacht onderworpen waren, en dat zij oorspronkelijk bereid waren in dezen toestand te berusten. Deze houding tegenover de Chineezen kan alleen verklaard worden door het feit, dat de vreemdelingen naar China gekomen waren met de bedoeling allereerst om handel te drijven, en niet om den politieken invloed van hun land te bevorderen. Daarenboven waren de Chineesche autoriteiten volleerd in de kunst om pressie uit te oefenen; als een laatste middel werd de handel geheel en al stop gezet voor langeren of korteren tijd, hetgeen verscheidene malen in den loop dezer jaren geschied is.

Maar het verzet tegen de toepassing op hen van Chineesche wetten groeide van lieverlede onder de vreemdelingen, totdat eindelijk de eisch van eigen rechtspraak daaruit ontstond. Men zou echter de Chineezen onrecht aandoen door hieruit de gevolgtrekking te maken, dat het Chineesche volk geen stelsel van wetten bezat, dat, niettegenstaande het verschil in rechtsbeginselen waarop het gebaseerd is, desnoods ook op Europeanen toegepast had kunnen worden. In werkelijkheid bezit China een zeer uitgebreide rechtsgeschiedenis die op een volkomen geleidelijke en logische ontwikkeling kan bogen zonder aan vreemde bronnen iets ontleend

Sluiten