Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

Britsche „Suprème Court" wordt ingesteld voor nHis Majesty in Council", of, na bijzondere vergunning van het „Suprème Court", voor den „Privy Council" te Londen. Voor vonnissen van het Amerikaansche Hof is het hooger beroep voor den „United States Circuit Court of the Ninth Judicial Circuit" te San-Francisco, en kan vandaar gebracht worden voor de „Suprème Court" van de Vereenigde Staten te Washington 1). Vonnissen der Nederlandsche Rechtbanken in China zijn onderworpen aan hooger beroep bij den Raad van Justitie te Batavia, terwijl de cassatie door hét Hoog Gerechtshof in Nederlandsch-Indië behandeld wordt. Van Fransche vonnissen wordt het hooger beroep ingesteld te Saigon (of te Hanoi voor de provincies Yünnan en Kwangsi). Van Belgische Consulaire beslissingen is hooger beroep bij de „Cour d'Appel" te Brussel; voor Spanje te Sevilla; voor Italië te Ancona.

Het zou ons te ver leiden om de rechtsregeling der verschillende mogendheden in China elk in het bijzonder te beschrijven. Wij laten hier daarom slechts een opsomming volgen van de beginselen, die in het algemeen aan de buitenlandsche rechtspraak ten grondslag liggen, ontleend aan de verdragen tusschen China en de vreemde Mogendheden gesloten, en die zoowel voor civiele, als voor strafzaken gelden.

De positie is als volgt: 1°. Geschillen waarin geen vreemdelingen betrokken zijn, dus waarin eischer en gedaagde beiden Chineezen zijn, blijven gèheel in handen der Chineesche Autoriteiten, die natuurlijk volgens Chineesch recht beslissen; 2°. Geschillen tusschen twee of meer onderdanen van eenzelfde (buitenlandsche) natie, die in het genot van exterritorialiteit is, worden beslecht uitsluitend door de consulaire of andere autoriteiten, die daartoe volgens de wetten van dat land en de tractaten met China bevoegd znn; 3°. Geschillen tusschen vreemdelingen van verschillende nationaliteit, die exterritorialiteit bezitten in China, vallen eveneens buiten de Chineesche jurisdictie en worden behandeld door de ambtenaren der betreffende vreemde naties, volgens de verdragen of regelingen tusschen deze landen van kracht, zonder inmenging van China;

1) Zie Act of June 80, 1906, genaamd ,,An Act creating a United States Court and Prescribing the Jurisdiction thereof."

Sluiten