Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

4°. Acties ingesteld door den onderdaan van een land dat geen exterritorialiteitsreehten in China bezit tegen den onderdaan van een land dat zulke rechten wel bezit, vallen onder de ■ jurisdictie van laatstgenoemden staat. In het tegenovergestelde geval, dat is dus wanneer de gedaagde partij geen exterritoriale voorrechten heeft, behoort de zaak tot de competentie der Chineesche rechtbanken die volgens Chineesch recht beslissen.

5°. Geschillen tusschen vreemdelingen, die tot een land behooren, dat geen verdrag met China gesloten heeft, of wel, een verdrag hebbende, waarbij geen exterritoriale voorrechten bedongen werden, of tusschen deze soort vreemdelingen en Chineezen, onverschillig in deze gevallen, wie eischer dan wel gedaagde is, behooren eveneens bij de Chineesche Rechtbank thuis.

6°. Voor geschillen tusschen Chineezen en de onderdanen van een verdragsmogendheid — de zoogenaamde „mixed cases" — alsook voor delicten tegen de openbare orde, geldt de algemeene regel, dat de bevoegdheid tot jurisdictie, in civiele zaken zoowel als in strafzaken, bepaald wordt door de nationaliteit van den gedaagde, m.a.w. eischer volgt gedaagde voor den rechter van de nationaliteit van den laatste, die dan volgens zijne nationale wetten recht spreekt. In deze gemengde gevallen bestaat echter nog de bepaling, dat een ambtenaar van de nationaliteit van eischer het recht zal hebben de zittingen bij te wonen, of in de bewoordingen van de Amerikaansche „Supplementary Treaty" van Peking (1880) artikel IV: „he shall have the right to present, to „examiné, and to cross-examine witnessess. If he is dissa„tisfied with the proceedings, he shall be permitted to protest „against them in detail." J). De Engelsche „Chefoo-agreement" (1876) bevat een dergelijke bepaling in Section II. § III, welke luidt: „the official of the plaintiff's nationality merely „attending to watch the proceedings in the interest of justice. „If the officer so attending be dissatisfied with the procee„dings, it will be in his power to protest against them in „detail." 2)

Dit is de theorie, maar in de practijk komt het zelden

1) Treaties Conventions, eto., I, blz. 738.

2) ibid blz. 495.

Sluiten