Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171

gebied eigenlijk nog wel als Chineesch gebied beschouwd kan worden. Volgens de tractaten in den beginne uitsluitend opgericht voor zuiver commercieele doeleinden, dat is, met het oogmerk om terrein te reserveeren, waarop de vreemdelingen zich buiten de Chineesche bevolking konden vestigen, om ongestoord handel te drijven, verkregen de nederzettingen in den loop der tijden een bijna onafhankelijke positie. Immers, daar de bestuursrechten der Chineesche plaatselijke autoriteiten in deze afgestane gebieden, zoo niet geheel te niet gegaan dan toch aanmerkelijk besnoeid en belemmerd waren, werden er bestuurslichamen door de vreemdelingen zelve ingesteld, welke door de Chineezen geduld werden. De beteekenis van den tegenwoordigen toestand is dus, dat de vreemdelingen, in de concessies of nederzettingen woonachtig, het voorrecht verkregen hebben, een plaatselijk bestuur in het leven te roepen, dat het toezicht heeft over de politie, het aanleggen en onderhouden der wegen, de gezondheid der inwoners, enz. *) De administratieve organen voor dit doel ingesteld leggen belastingen op, waarvan de opbrengst echter uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden aangewend moet worden. Men ziet hieruit, dat deze bestuurscommissies, gewoonlijk „Municipal Councils" genaamd, ook in vele opzichten met de gemeenteraden onzer gemeenten overeenkomen. In deze studie hebben wij dan ook steeds dusdanige bestuurslichamen in de concessies en nederzettingen in China met dezen naam aangeduid. Er bestaat echter een belangrijk verschil. De „Municipal Councils" zijn uitsluitend bestuurslichamen; zij zijn niet een staatsrechtelijk onderdeel van China op de wijze, zooals de gëmeente in een ander land deel uitmaakt van den staat, en hunne verordeningen hebben geen rechtskracht tenzij deze door de mogendheden goedgekeurd en op hunne onderdanen toepasselijk verklaard zijn. Ofschoon de Municipal Councils de macht hebben een politie corps op te richten en te onderhouden, hetwelk gerechtigd is zijn gebruikelijke functies uit te oefenen, mogen zij geen rechtbanken in het leven roepen, die jurisdictie zouden kunnen

1) „Territorial jurisdiction is understood to mean the right to oontrol thoroughfares and public buildings, public wharves and jetties; to impose and oolleet tazes; to establish and support a police; to arrest for dis turbances of the publio peace, and bring to trial; tQ license houses of public entertainment, publio ohairs, oarriages and boats; to enforce sanitary regulations by fine ... ." Brief van den Engelschen Gezant te Peking aan de „Foreign Landrenters" te Shanghai, van 7 Augustus 1863 afgedrukt in Parliamentary Papers, China, No. 8 (1864),' blz. 147, bijlage No. 2 in No. 104.

BBHB

Sluiten