Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

177

eveneens op de voorgaande lijst voorkomen, heeft China het bestuur tot zich getrokken, nadat zij verklaard had, bij Presidentiëel Decreet van 23 September 1920, de vertegenwoordigers van het Russische rijk, Gezant zoowel als Consuls, welke nog door de oude Czaren regeering benoemd geweest waren, niet langer te kunnen erkennen.

Om nu terug te komen op de verschillende categorieën, waarin wij in paragraaf 1 de concessies en nederzettingen verdeeld hebben, noemen wij Tientsin als voorbeeld van:

Groep 1, Concessies. Wanneer men bovenstaande lijst raadpleegt, ziet men, dat er te) Tientsin verscheidene concessies zijn aan verschillende mogendheden afgestaan. De oudste Concessie is dé Britsche, welke van 1861 dateert en in eeuwigdurende erfpacht door de Britsche kroon verkregen is tegen de geringe grondbelasting van 1500 koperen „cash" per mow 1), betaalbaar aan China als tastbaar » bewijs harer souvereiniteit. Het terrein wérd in kleinere panden verdeeld, welke door het Britsche Gouvernement onder-verhuurd werden voor termijnen van 99 jaren 2). De Concessie wordt bestuurd door een „Municipal Council", door de kiezers uit hun midden gekozen, bestaande uit niet minder dan vijf en niet meer dan negen leden. Tenminste vijf der leden, alsmede de Voorzitter, moeten Britsche onderdanen zijn.

Onder den naam „Britsche Concessie" moet tegenwoordig te Tientsin verstaan worden: 1. de origineele Britsche Concessie, door de Britsche Kroon in eeuwigdurende érfpacht verkregen; 2. de „Extension" of „Extra-Concession", onder het bestuur der Engelsche autoriteiten geplaatst bij proclamatie van den Chineeschen Taotai gedateerd 31 Maart 1897; 3. de „Southern Extension", vroeger genaamd de Amerikaansche Concessie, onder het bestuur der Engelsche autoriteiten gesteld bij proclamatie van 23 October 1902, en 4. de „Extra-mural Extension", zijnde het terrein buiten de oude wallen gelegen en afgestaan bij proclamatie van 14 Januari 1903 8). Het opperbestuur over deze groep van

1) De oppervlakte van 1 mow is niet dezelfde in de verschillende provinoiën des lands, maar men neemt gewoonlijk 1 mow aan als zijnde één zesde gedeelte van een Engelsche „aore", en 1 acre is 4840 Engl. vierkante Yards rfc 4647 M*. i»* s "

2) Morse, Trade and Administration of China, London, 1913, blz. 216.

8) Voor volle bijzonderheden over de inrichting en het bestuur der Britsche Concessie te Tientsin, zie „The Tientsin Municipal Regulations, 1918", door den Britsohen Gezant te Peking geteekend den 17den December, 1918.

12

Sluiten