Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

179

als zijnde 7260 vierkante voeten, Engelsche maat J). Gronden worden verhuurd voor een termijn van 30 jaar, na afloop waarvan desverlangd de huur voor een tweede periode van 30 jaar vernieuwd kan worden. Na afloop daarvan, dus na 60 jaar, indien de huur niet vernieuwd wordt, vervalt het terrein aan het Chineesche Gouvernement. Een politie-macht zal door het Chineesche Gouvernement gevormd, en gesteld worden onder de controle van den Taotai 2) en den Europeeschen Directeur der Douane. Indien het ooit noodig mocht bljjken belasting te heffen voor gemeente doeleinden, dan zal het heffen der belastingen en het toezicht over de uitgaven der ontvangen sommen toevertrouwd worden aan een comité van drie personen bestaande uit:

a. den Taotai en den Directeur der Douane gezamenlijk;

b. de buitenlandsche consuls ter plaatse of hunnen vertegenwoordiger ;

c een vertegenwoordiger van de grond-huurders. Een voorbeeld van:

Groep 4, een Nederzetting, zonder toestemming van China ontstaan en opgegroeid, is Chefoo, een haven aan de noordkust der provincie Shantung gelegen. Hier bestaat geen concessie noch nederzetting in de beteekenis dezer benamingen, zooals wij die in dit hoofdstuk gebezigd hebben. De vreemdelingen die zich hier gevestigd hebben, nadat de plaats in 1863 als verdraghaven geopend was, hebben hun eigen grond van de origineele Chineesche eigenaren gekocht. Zij hebben daarna wegen aangelegd en hebben de orde en rust gehandhaafd door middel van een onofficieel comité uit hun midden gekozen, dat gemachtigd werd een belasting te heffen tot bekostiging van de bescheiden publieke diensten door hen in het leven geroepen.

§ 8. De Internationale Nederzetting en de Fransche Concessie te Shanghai.

De overwegende positie van Shanghai en de buitengewone vlucht, welke handel en scheepvaart hier genomen hebben, en die van deze haven reeds een der eerste der wereld gemaakt, hebben, rechtvaardigen naar onze meening eenige opmerkingen over deze

1) Chengling (Yochow) Settlement: Land Regulations, 1899.

2) De hoogste plaatselijke civiele autoriteit.

Sluiten