Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180

metropolis van het verre Oosten. Het Europeesche gedeelte van Shanghai bestaat uit de Internationale Nederzetting en de Fransche Concessie. De laatste ligt ten Noorden van de eigenlijke Chineesche stad Shanghai, terwijl de Internationale Nederzetting ten Noorden aan de Fransche Concessie grenst.

Bij het Engelsch-Chineesch Verdrag van Nanking (1842) voor den buitenlandschen handel opengesteld, werd er reeds in 1843 een Engelsch Consulaat te Shanghai geopend, dat in een gehuurd huis binnen de wallen der Chineesche stad ondergebracht werd. Spoedig slaagde de Engelsche Consul, Captain Balfour, er echter in een terrein buiten de Chineesche stad als plaats voor een nederzetting te verkrijgen, waar het aan alle vreemdelingen veroorloofd was zich metterwoon te vestigen. De Britsche Concessie ie Shanghai heeft steeds voor iedereen zonder onderscheid van nationaliteit opengestaan, aan welke liberale politiek de ongeëvenaarde bloei der Internationale Nederzetting waarschijnlijk te danken is. De plaats dezer Nederzetting werd gekozen in 1845 door den Britschen Consul in overleg met den Taotai van Shanghai overeenkomstig de bepaling van Artikel VII van het Engelsch-Chineesche Verdrag van 1843. Niet lang daarna werd een dergelgke stap ondernomen door den Amerikaanschen Consul, zich baseerende op Artikel XVII van het Amerikaansche Verdrag van 1844, terwijl in 1849 de Fransche Consul, de Fransche Concessie delimiteerde volgens Artikel XXn van het Fransche Verdrag van 1844. l) Deze drie mogendheden hebben dus spoedig na het openen der haven vasten voet aan wal gekregen.

In 1845 stelde de Britsche Consul een reglement op, bestaande uit 23 artikelen *), dat onder den naam van „Land Regulations" afgekondigd werd en waarin eenige elementaire beginselen van locaal bestuur neergelegd waren, die de goedkeuring der Chineesche autoriteiten mochten wegdragen. Spoedig bleken deze onvoldoende met het oog op de onverwacht spoedige ontwikkeling van de nederzetting. Een nieuw stel regels werd door de drie consuls (Rutherford Alcook, Engelsch, Robert O Murphy, Amerikaansch, en B. Edam, Fransch) opgesteld en den 5"™ Juli 1854 gepromulgeerd, na door de gezanten dezer mogendheden te Peking goedgekeurd te zijn. De gemeenteraad (Municipal Council), door deze „land

1) Men vindt deze drie verdragsartikelen afgedrukt op blz. 167.

2) The History of Shanghai, Shanghai, 1921, blz. 288.

Sluiten