Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

wegende positie van den Consul-Generaal blijkt ook uit Artikel X van het „Reglement d'Organisation", waar bovenstaande bijzonderheden uit geput zijn, dat luidt:

„Les délibérations du Conseil Municipal ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du Consul-Général."

Ofschoon, zooals reeds vermeld, de souvereine rechten van China over hare onderdanen in de concessies en nederzettingen wonende, voor een groot gedeelte beperkt zijn, moet men in het oog houden, dat deze rechten niet te niet gegaan zijn. De regeeringen der mogendheden, die concessies van China verkregen hebben, zoowel als de grondbezitters in de nederzettingen, die als verbljjf voor vreemdelingen gereserveerd werden, betalen een jaarlijksche grondbelasting aan het Chineesche gouvernement. Deze wordt weliswaar in vele gevallen door het Gemeente-bestnur geïnd, maar wordt toch steeds aan de Chineesche autoriteiten afgedragen. Bovendien heeft China zich uitdrukkelijk hare rechten voorbehouden in het hierboven reeds aangehaalde1) Artikel I van het Chineesch-Amerikaansche Verdrag van 1858, onderteekend te Washington den 28sten Juli 1868 s).

Om aan de eischen van een steeds groeiend aantal inwoners in de Settlement te gemoct te komen zijn verscheidene amendementen in de origineele „land regulations" noodzakelijk geweest, zonder dat deze echter afbreuk hebben gedaan aan de daarin neergelegde grondbeginselen. Zoo bleek aanvulling van een der leemten noodzakelijk, toen men besefte, dat er geen rechtbank te Shanghai bestond, waarbij een rechtsactie tegen de Municipal Council aanhangig gemaakt , kon worden, als gevolg van het cosmopolitische karakter der nederzetting en de samenstellling van den raad nit leden van verschillende nationaliteiten, terwijl geen der consulaire rechtbanken in dit geval competent was. Besloten werd een „Court of Foreign Consuls" in het leven te roepen, bestaande uit 3 leden van het consulaire corps, die elk jaar door de buitenlandsche consuls uit hun midden gekozen werden. Alle rechtsgedingen tegen de gemeente, die in rechte door den Secretaris vertegenwoordigd wordt, worden door dit hof behandeld. 8) De procedure en andere bijzonderheden betreffende dit interessante rechtslichaam vindt men in de volgende:

1) Zie blz.

2) Treaties, Conventions, eto. Vol. I, blz. 730.

8) Zie „Land Regulations", No. XXVII, Bijlage E. ,

Sluiten