Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

treden, wetende, dat bij mislukking van hunne doeleinden een veilige schuilplaats hen wacht binnen de versterkte muren van de legatie wijk, is niets minder dan een aanmoediging voor het ondermijnen van het centrale gezag. Dezelfde opmerkingen gelden ook voor de nederzettingen en concessies in de tractaat-havens, welke eveneens een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op alle elementen onder de bevolking, die iets op hun kerfstok hebben. De omstandigheden zijn hier echter niet gelijk aan die, welke zich met betrekking tot het legatie kwartier voordoen. Immers, het Protocol van 1901 bepaalt duidelijk, dat Chineezen er geen verblijf mogen houden. Maar er bestaat geen dergelijke bepaling met betrekking tot de tractaat-havens, en gedurende de tientallen van jaren, die voorbij gegaan zijn sedert de bevolking der omliggende provincies voor de Taiping rebellen naar Shanghai vluchtte, — hetgeen het begin was van de opkomst der Internationale Nederzetting —, is zoowel deze plaats als de andere tractaat-havenplaatsen in China, steeds het doelpunt geweest van allen, die het raadzaam achtten, of gedwongen waren, hunne woonplaats in de binnenlanden voor de veilige nederzetting te verwisselen. Het is steeds de politiek der bestuurslichamen der concessies en nederzettingen geweest den mantel der bescherming te slaan om alle 'Vluchtelingen, goed of kwaad, zonder onderscheid des persoons. Een complicatie doet zich hier voor, doordat — zooals reeds hierboven in paragraaf 3 vermeld — China geen afstand gedaan heeft Van de jurisdictie over haar onderdanen in de settlement woonachtig. De grond behoort nog steeds aan den Chineeschen Staat, de Chineezen zijn nog steeds Chineesche onderdanen en de Chineesche souvereiniteit over de concessies en nederzettingen is nog steeds van kracht. Volgens de letter der verdragen met de vreemde mogendheden heeft China het volle recht uitlevering der binnen de concessies en nederzettingen wonende Chineezen te eischen, hetgeen ook in vele gevallen plaats gevonden heeft, in Shanghai echter eerst na voorafgaand onderzoek door de Gemengde Rechtbank. De kwestie van het verleenen van asyl door de concessies en nederzettingen aan voortvluchtige Chineezen is eene, die de volle aandacht der verschillende in China vertegenwoordigde regeeringen verdient. De concessies en nederzettingen, het behoeft geen verder betoog, zijn allereerst bestemd als plaatsen, waar vreemdelingen kunnen wonen en handel drijven, niet als een asyl, waarin Chineesche politieke raddraaiers veilig kunnen vertoeven en van waaruit de intriges

Sluiten