Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195

met hernieuwden moed kunnen voortgezet worden, als de tijden gunstiger geworden zijn.

B. Pachtgcbieden in China.

§ 1. Difinitie. Niettegenstaande een zekere overeenkomst bestaat tusschen concessies en nederzettingen, hierboven besproken en pachtgebieden, zijn er toch belangrijke verschillen, welke eenige afzonderlijke beschouwingen wenschelijk maken.

Eene concessie of nederzetting, wij herhalen het, bestaat uit een terrein als woonplaats voor vreemdelingen gereserveerd, waar zij zich kunnen organiseeren onder een eigen bestuur, hetgeen de controle der consulaire ambtenaren over hun justfciabelen in de hand werkt en gemakkelijk maakt.

Wij hebben hierboven reeds gezien wat het onderscheid .tusschen „concessie" en „nederzetting" (settlement) is.

Onder pachtgebied daarentegen moet worden verstaan een gehiedsafsfand van China aan een buitenlandschen Staat direct en ten behoeve van dien Staat. De pachttijd loopt over een bepaald aantal jaren — 25 of 99. Gedurende dien tijd is de uitoefening der souvereiniteit van China opgeschort: de pachter-staat verkrijgt het recht het gebied te besturen en ten eigen voordeele te ontginnen; er naar goedvinden inrichtingen van handel en industrie op te richten; forten, versterkingen en oorlogshavens aan te leggen, zoo noodig arsenalen te bouwen, en in het algemeen zich als heer en meester te gedragen. Pacht of eenige schadevergoeding wordt niet betaald en de rechtsmacht, politie en andere attributen van China's „Staatsgewalt" zijn eveneens overgedragen op den Staat aan welken het gebied afgestaan is. De pachter-staat heeft dus zoowel alle politieke als territoriale macht aan zich getrokken.

Pachtgebieden (cessions a bail, lëased territories) van de hier beschreven soort zijn Kiaochow, (Tsingtaü), Port Athur en Talienwan (Dairen), Weihaiwei, Kwangchowwan en Kowloon. Zij hebben meer ' het karakter van koloniën dan van tijdelijk afgestane landstreken.

§ 2. Het Ontstaan der Gepachte Gebieden. De in de vorige paragraaf genoemde .pachtgebieden zijn alle ongeveer tegelijkertijd en op vrijwel dezelfde wijze aan China afgedwongen. Dit brengt ons terug tot 1898 het jaar van de z.g. „scramble for concessions."

Sluiten