Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

consuls van geschillen, waarin Chineesche onderdanen als eischers optreden. Gemengde rechtbanken kunnen op alle plaatsen functionneeren, waar. de consulaire ambtenaren der vreemde mogendheden gevestigd zijn. Het rechtsgebied der rechtbank valt dan samen met het ressort van den betreffenden Consul.

Op sommige der grootere havenplaatsen van China is het groote aantal der steeds voorkomende rechtsgeschillen waarin vreemdelingen tegen Chineesche bewoners der concessies en nederzettingen, of deze laatsten tegen elkander, optreden, oorzaak geweest tot het instellen van internationale gemengde rechtbanken, die in vele belangrijke opzichten verschillen van die, welke in de hierboven geciteerde verdragsartikelen voorzien zijn. De laatste soort rechtbanken kunnen overal zetelen, waar consulaire vertegenwoordigers verblijf houden, terwnl de bedoelde internationale rechtbanken slechts in de vreemde nederzettingen fnnctionneeren, waar hun rechtsgebied zich tot de grenzen der nederzettingen uitstrekt, terwnl ook de\ compententie, zooals wij zullen zien, niet dezelfde is. De voornaamste van deze gemengde rechtbanken zijn gevestigd te Shanghai (internationale gemengde rechtbank en Fransche gemengde rechtbank), verder nog te Hankow (gemengde rechtbanken van Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan en België) en te Amoy (internationale gemengde rechtbank.) Het lijkt ons niet van belang ontbloot, ter verklaring der rechtstoestanden in China, hier eenige verdere aandacht aan dit onderwerp te schenken. Daar de gemengde rechtbank in de Internationale Nederzetting te Shanghai, als gevolg van de groote internationale belangen, die dikwerf op het spel staan, tot meerdere ontwikkeling gekomen is dan de gemengde rechtbanken elders in China, zullen wij beproeven het ontstaan, de ontwikkeling en groei gedurende den loop der jaren en de huidige organisatie en werkwijze van dit belangrijke rechtscollege in korte trekken te schetsen.

B, De gemengde rechtbank in de Internationale Nederzetting te Shanghai.

§ 1. Ontstaan en Constitutie.

Om een goed begrip te krijgen van de ontwikkelingsgang van deze Gemengde Rechtbank is het noodzakelijk, de omgeving en toestanden te kennen, waarin zij opgegroeid is.

Gedurende het eerste decennium na de opening van Shanghai

Sluiten