Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

211

voor den buitenlandschen handel, hetgeen op den 7en November 1843 *) plaats vond als gevolg van de bepalingen van de vrede van Nanking van 1842, woonden slechts weinig Chineezen in het gedeelte, dat als woonplaats der Europeanen afgezonderd werd.

De geschillen die zich van tijd tot tijd voordeden in de nederzetting tusschen Chineezen en vreemdelingen werden door de betreffende Consuls berecht en de gevallen van misdrijven tusschen de Chineezen onderling werden aan de autoriteiten in de Chineezen stad overgelaten, met een schriftelijke uiteenzetting der zaak. Zoolang het aantal bewoners beperkt bleef, deden zich geen bijzondere moeilijkheden voor. De toestand onderging echter een aanmerkelijke verandering, toen de groote Taiping opstand in 1854 de oorzaak werd van een belangrijke immigratie van Chineezen in het oorspronkelijk voor vreemdelingen gereserveerde gebied.

Het is bijna onnoodig te zeggen, dat onder deze vluchtelingen er niet weinig van twijfelachtig allooi waren. Ook het gehalte der vreemdelingen die in dezen tijd naar Shanghai kwamen, liet soms wel te wenschen over, terwijl het feit, dat onder hen velen waren, behoorende tot nationaliteiten, welke nog niet door Consuls vertegenwoordigd waren, er toe bijdroeg de positie moeilijker te maken.

In dezen inriux van ongewenschte elementen was niet voorzien. Wel lezen wij in de „History of Shanghai" 2) het bericht, dat een belangrijke regeling, die als voorlooper der Gemengde Rechtbank kan beschouwd worden, dateert van Juli 1856 toen de Heer Robertson, de toenmalige Britsche Consul, bekend maakte, dat hij verlof bekomen had van den Chineeschen Magistraat om Chineesche overtreders tot dwangarbeid aan de wegen te veroordeelen. Gedurende de tien jaren dat de Taiping opstand duurde, werden duizenden menschen in het vreemdelingenkwartier toegelaten. Nadat de stoot eenmaal gegeven was, duurde het trekken naar de Settlements voort, ook nadat de rust in het land teruggekeerd was, zoodat het aantal Chineezen, heden ten dage in de internationale nederzetting gevestigd, het aantal van 825.000 overschrijdt, waar tegenover een buitenlandsche bevolking staat van slechts 21.000. Het bleek dan ook spoedig noodzakelijk om met vaste hand in te grijpen

1) The History of Shanghai by G. Lanning—S. Couling, uitgegeven door de „Shanghai Municipal Council", 1921, blz. 277.

2) The History of Shanghai, op. oit. blz. 324.

Sluiten