Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

berechten. Men ziet dus, dat de Gemengde Rechtbank eiken dag zitting houdt. De zittingen worden tegelijkertijd in twee of meer der rechtszalen gehouden.

Het moet ook niet uit het oog verloren worden, dat nevens de bijzitters steeds een Chineesche rechter zitting neemt. Er zijn op het oogenblik vijf Chineesche rechters aan de Gemengde Rechtbank werkzaam. De bijzitters, zooals reeds hierboven vermeld, znn consulaire ambtenaren, die speciaal voor dit werk door hunne respectieve gouvernementen gedelegeerd worden.

§ 2. Jurisdictie der Internationale Gemengde Rechtbank.

I. In Strafzaken.

De Internationale Gemengde Rechtbank heeft crimineele jurisdictie in alle gevallen, waarin misdrijven en overtredingen van gemeente-verordeningen gepleegd worden door Chineezen, Russen en door andere vreemdelingen, die niet in het genot van exterritoriale rechten zijn, (dat zijn dus vreemdelingen, die a. niet door een te Shanghai gevestigden Consul als onderdaan worden erkend, of b. die tot een mogendheid behooren, welke geen tractaat mpt China gesloten heeft), mits het bedrijf of de overtreding plaatsgevonden heeft, öf binnen de grenzen der Internationale nederzetting, óf daarbuiten maar op een gemeente weg, óf op een pand grenzende aan een gemeenteweg, waartoe slechts van uien weg af toegang te krijgen is.

Gevallen voorkomende ten aanzien van vreemdelingen buiten, doch in de onmiddellijke nabijheid van de Nederzetting worden soms voor de Gemengde Rechtbank en soms voor de autoriteiten in de Chineesche stad gebracht, dat wil zeggen, de Chineesche politie brengt deze gevallen voor de Chineesche rechtbank, terwijl de Rivierpolitie (welke onder den Douanedienst ressorteert) den aanklager gewoonljjk de keuze geeft tusschen de Gemengde Rechtbank of de Rechtbank in de Chineesche stad.

Chineesche, Russische en andere matrozen behoorende tot de hierboven onder a. en 6. genoemde catagorieën van personen, beschuldigd van een misdrijf of overtreding aan boord gepleegd, worden eerst voor de Consulaire rechtbank van de nationaliteit van het schip gebracht, waarna zij gewoonlijk voor verhoor en

15

Sluiten