Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

„to be a Chinese citizen. Has he got a certificate of dena„tnralisation from the Ministry of Interior ? Nationality is not „like a suit of clothes which you can put on and take off „at will." 1)

De Chineesche overheid schaarde zich aan de zijde van de Gemengde Rechtbank, terwijl het Corps Consulaire in het algemeen het Chineesche standpunt gunstig gezind was, daar het misbruiken in het uitreiken van Certificaten van Bescherming wenschte te voorkomen. De overplaatsing naar elders van den Spaanschen Consul, die in deze gevallen betrokken was, en de intrekking van de „certificates", die op geen onaanvechtbare gronden berustten, maakten een eind aan de moeilijkheid — tenminste voorloopig.

IV. Op wegen buiten de Internationale Nederzetting. Land Regulation VI 8) machtigt den Gemeenteraad om land te koopen en wegen aan te leggen ten algemeene nutte buiten de grenzen der nederzetting. Zich hierop baseerende heeft de Gemeenteraad gedurende den loop der jaren geleidelijk een net van wegen in den onmiddellijken omtrek, maar buiten de grenzen van de nederzetting aangelegd. Daar de benoodigde grond van de eigenaren gekocht is, zijn de wegen gemeente-eigendom. Het wordt echter niet beweerd, dat deze wegen een gedeelte van de nederzetting vormen. Hoe is de Gemeenteraad er nu in geslaagd zich door middel der Gemengde Rechtbank, de jurisdictie over deze extrasettlement wegen te kunnen doen opdragen ? De goedkeuring van deze honding ligt allereerst besloten in Artikel XII 3) van het Fransch-Chineesche Verdrag van Tientsin van 1858, waarvan de voordeelen door de meest-begunstigings-clausule automatisch op andere nationaliteiten overgaan. Volgens dit artikel moeten alle eigendommen van Franschen in China als onschendbaar beschouwd worden. Voorts bepaalt Artikel XXI 4) van het Engelsch-Chineesche Verdrag van hetzelfde jaar, dat geen schuilplaats geboden mag worden aan strafschuldige Chineezen, die in de huizen van Britsche onderdanen de wijk genomen hebben, maar dat deze uitgeleverd moeten worden op verzoek van de Chineesche autoriteiten gericht aan den Britschen Consul. Men neemt nu aan, dat de uitwerking van

'1) Chinese Sooial and Folitioal Science Review No. 4, Oct. 1923, blz. 14* 2) Bijlage E.

8) Treaties, Conventions, eto. I, blz. 821. 4) ibid I, blz. 410.

Sluiten