Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239

zamenlijk zitting houdende; maar tegenwoordig bestaat er geen hooger beroep van vonnissen door de Gemengde Rechtbank gewezen ; alle pogingen om een regeling te vinden waarbij een hof gecreëerd wordt, waarbij men in hooger beroep kan gaan, hebben tot nog toe schipbreuk geleden. Het eenige middel, dat open staat, is een nieuwe behandeling en een nieuw onderzoek der zaak aan te vragen. Het komt veelvuldig voor, dat verzoekschriften bjj de Rechtbank inkomen, die öf herziening van het vonnis öf een nieuwe behandeling der zaak verlangen, gewoonlijk als grond opgevende, dat nieuwe bewijzen voorhanden zijn ').

Om onnoodige verzoeken van dezen aard tegen te gaan, heeft de Rechtbank bekend gemaakt2), dat de eenige weg, die open staat voor procedeerende partijen, die niet genegen zijn, zich bij het vonnis der Rechtbank neer te leggen, is te verzoeken, dat hun zaak een tweede maal behandeld moge worden, onder aanvoering der gronden, waarop zij meenen dit verzoek te kunnen baseeren. De Rechtbank beslist dan, of dezelfde Chineesche rechter en bijzitter, dan wel een der andere rechters en bijzitters het geval weder zullen behandelen.

§ 5. Rechtsprocedure. I. In strafzaken. De beschuldigde kan op heeterdaad betrapt zijn, of gearresteerd zijn op een bevelschrift, of gedagvaard geworden zijn. In de eerste twee gevallen moet hij voorgebracht worden op de eerste de beste zitting van de Rechtbank na zijn arrest, in afwachting waarvan hij in de cel op het politie-bureau gehouden wordt, of weder vrij gelaten wordt tegen borgtocht. Ter terechtzitting, indien gedaagde door een rechtsgeleerd raadsman vertegenwoordigd of bijgestaan wordt, is de procedure gelijk aan de Engelsche rechtsprocedure, met dit onderscheid, dat de Rechtbank steeds den beschuldigde voor zich laat verschijnen om hem persoonlijk te hooren. Indien geen advocaten aanwezig zijn, geeft eischer znn lezing van het geval en wordt ondervraagd door den Chineeschen rechter en den bijzitter. De rechter doet dan persoonlijk aan den beschuldigde mededeeling van de aanklacht, ondervraagt hem en de getuigen, raadpleegt dan den bijzitter, want geen vonnis is geldig, tenzij

1) Shanghai Municipal Gazette, 26 October 1922, blz. 362.

2) ibid., 26 Juli 1928, blz. 274.

Sluiten