Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

264

tot de bemanning behoorende, daarin mochten betrokken zijn, of wel dat de Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten den bijstand van gezegde overheden mochten inroepen om hunne uitspraken ten uitvoer te leggen of het gezag daarvan te handhaven.

Art. 15.

Voor zoover ip China dezelfde gunsten wederkeerig aan de ConsulsGeneraal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten van Nederland worden toegestaan, zijn de Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten van China, die geen handel uitoefenen noch eene betrekking of beroep hebben behalve hun Consulaire betrekking, vrijgesteld van alle militaire diensten, militaire requisitiën of inkwartiering, of van heffingen, in de plaats tredend van den militairen dienst of van de personeele belasting, alsmede van alle algemeene en gemeentelijke belastingen van personeele aard, tenzij zij Nederlandsche onderdanen zijn. Deze vrijdom kan zich nimmer uitstrekken tot de in- en uitgaande rechten of andere indirecte of reëele belastingen.

De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten, die geen Nederlandsche onderdanen zijn, worden, zelfs indien het eerste lid van dit artikel niet op hen toepasselijk is, vrijgesteld van alle militaire diensten, militaire requisitiën en van alle heffingen, welke in de plaats treden van den militairen dienst, voor zooverre in China hetzeltde voorrecht wordt toegekend aan de Consuls-Generaal, Consuls, ViceConsuls en Consulaire Agenten der Nederlanden.

De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Censulaire Agenten, onderdanen der Nederlanden, die vergunning bekomen hebben tot het uitoefenen eener Consulaire betrekking, hun door de Chineesche Regeering opgedragen, zijn gehouden alle rechten en belastingen van welke aard ook te voldoen.

Art. 16.

De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten, alsmede de Leerling-Consuls, de Kanseliers en de Secretarissen van China genieten in de bezittingen en koloniën der Nederlanden alle andere bevoegdheden, voorrechten, vrijstellingen en vrijdommen, welke worden of in het vervolg worden toegestaan aan de agenten van gelijken rang van de meest begunstigde natie.

Art. 17.

Deze overeenkomst wordt gesloten voor den tijd van vijf jaar en treedt in werking te rekenen van af de vierde maand na de uitwisseling der akten van bekrachtiging, welke te 's-Gravenhage zal plaats hebben binnen vier maanden na het onderteekenen der overeenkomst of zoo mogelijk vroeger.

Sluiten